Untitled 2
Home / Tư vấn luật / Tư vấn luật đầu tư (trang 46)

Tư vấn luật đầu tư

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài là một trong những thế mạnh của S&B Law. Chúng tôi sở hữu một đội ngũ luật sư am hiểu pháp luật đầu tư, thực tiễn và tập quán kinh doanh và đặc biệt các luật sư S&B Law có thể trao đổi, tư vấn trực tiếp với …

Đọc thêm

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư nhằm tăng vốn và mở rộng quy mô dự án

1

Trong trường hợp Khách hàng cần một đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý để tư vấn các vấn đề liên quan đến việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, cụ thể là điều chỉnh tăng vốn và mở rộng quy mô dự án, S&B Law có đủ khả năng, kinh nghiệm và sẵn sàng đáp ứng tốt …

Đọc thêm

Quản lý nhà nước về đầu tư

t26

Quản lý nhà nước về đầu tư được quy định cụ thể như sau:  Nội dung quản lý nhà nước về đầu tư 1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách về đầu tư phát triển. 2. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về …

Đọc thêm

Quy định đầu tư ra nước ngoài

t25

Luật đầu tư quy định về đầu tư ra nước ngoài như sau: Đầu tư ra nước ngoài 1. Nhà đầu tư được đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam và của nước tiếp nhận đầu tư. 2. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư ra nước ngoài và …

Đọc thêm

Đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước

t24

Hoạt động đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước được Luật đầu tư quy định như sau: Quản lý đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước 1. Đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước phải phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ. 2. Đầu tư, kinh doanh …

Đọc thêm

Triển khai thực hiện dự án đầu tư

t23

Luật đầu tư quy định về việc triển khai thực hiện dự án đầu tư như sau: Thuê, giao nhận đất thực hiện dự án 1. Đối với dự án đầu tư có yêu cầu sử dụng đất, nhà đầu tư liên hệ với cơ quan quản lý đất đai có thẩm quyền nơi thực hiện dự án để thực …

Đọc thêm

Thời hạn hoạt động của dự án có vốn đầu tư nước ngoài

t22

Thời hạn hoạt động của dự án có vốn đầu tư nước ngoài phù hợp với yêu cầu hoạt động dự án và không quá năm mươi năm; trường hợp cần thiết, Chính phủ quyết định thời hạn dài hơn đối với dự án nhưng không quá bảy mươi năm. Thời hạn hoạt động của dự án được ghi trong …

Đọc thêm

Điều chỉnh dự án đầu tư

t21

Hoạt động điều chỉnh dự án đầu tư được Luật đầu tư quy định như sau: 1. Khi có nhu cầu điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn, thời hạn dự án thì nhà đầu tư thực hiện thủ tục sau đây: a) Đối với dự án đăng ký …

Đọc thêm

Hoạt động thẩm tra dự án đầu tư

t19

Hoạt động thẩm tra dự án đầu tư được Luật đầu tư quy định như sau: 1. Đối với dự án đầu tư trong nước, dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư từ ba trăm tỷ đồng Việt Nam trở lên và dự án thuộc Danh mục dự án đầu tư có điều …

Đọc thêm

Chat Zalo: 0904340664