Untitled 2
Home / Tư vấn luật / Tư vấn luật chứng khoán / Công ty chứng khoán phải thuyết minh báo cáo tài chính
Công ty chứng khoán phải thuyết minh báo cáo tài chính-SBLAW

Công ty chứng khoán phải thuyết minh báo cáo tài chính

Ngày 12/03/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 23/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành.

Theo đó, Thông tư này yêu cầu công ty chứng khoán phải thuyết minh về các nội dung: Lãi, lỗ đánh giá lại chứng quyền của tổ chức phát hành; Lãi, lỗ đánh giá lại tài sản cơ sở từ hoạt động phòng ngừa rủi ro của tổ chức phát hành; Tổng số tiền gửi ký quỹ đảm bảo thanh toán tại ngân hàng lưu ký của tổ chức phát hành; Tổng số tiền nộp bổ sung cho mục đích phòng ngừa rủi ro do chênh lệch giữa vị thế phòng ngừa rủi ro lý thuyết và vị thế phòng ngừa rủi ro thực tế; Tổng số chứng khoán dùng cho hoạt động phòng ngừa rủi ro; Tổng số chứng quyền được phép phát hành; Tổng số chứng quyền đang phát hành.

Một số tài khoản hạch toán nghiệp vụ kế toán liên quan đến chứng quyền bao gồm: Tài khoản 329 – Phải trả chứng quyền; Tài khoản 018 – Chứng quyền…

Thông tư số 23/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 27/04/2018.

Tin nổi bật

Quy định về niêm yết chứng khoán

Quy định về niêm yết chứng khoán

Niêm yết chứng khoán là hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán nhằm xác …

Chat Zalo: 0904340664