Untitled 2
Home / Tranh tụng / Trọng tài / Nếu tranh chấp giữa các bên là tranh chấp đất đai, không phát sinh từ hoạt động thương mại, trọng tài có thẩm quyền giải quyết không?
a_tranh chap

Nếu tranh chấp giữa các bên là tranh chấp đất đai, không phát sinh từ hoạt động thương mại, trọng tài có thẩm quyền giải quyết không?

Theo quy định của Luật trọng tài thương mại, thẩm quyền giải quyết các tranh chấp của Trọng tài bao gồm:
1. Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại.
2. Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại.
3. Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài.
Vì vậy, nếu là tranh chấp đất đai như đã nêu trên thì không thuộc thẩm quyền của trọng tài.

Tin nổi bật

dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

TRẢ LẠI “LINH HỒN” CHO TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Khi được đề nghị tư vấn về phương thức giải quyết tranh chấp, các luật …

Chat Zalo: 0904340664