Untitled 2

Tư Vấn Hỏi Đáp Luật Sở Hữu Trí Tuệ

Tư Vấn Hỏi Đáp Luật Sở Hữu Trí Tuệ

Nghị định 72/2016/NĐ-CP Quy định về hoạt động nhiếp ảnh

Nghị định 72/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động nhiếp ảnh gồm 4 chương và 01 phụ lục, quy định cụ thể các vấn đề về hoạt động nhiệp ảnh. Nghị định 72/2016/NĐ-CP gồm có các nội dung liên quan đến các vấn đề: vận động sáng tác, trại sáng tác, thi, …

Đọc thêm

Nghị định 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp gồm 7 chương, 37 điều quy định cụ thể những vấn đề liên quan đến sở hữu công nghiệp nhằm tạo cơ sở pháp lý …

Đọc thêm

Chat Zalo: 0904340664