Untitled 2
thông tin thành lập công ty cổ phần

Phiếu đề nghị cung cấp thông tin thành lập công ty cổ phần

 

 

 

 

 

PHIẾU ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP THÔNG TIN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

  

Hà Nội, ngày ____  tháng ____  năm 20___

Kính gửi:         Ông/Bà___

SĐT: _________

Email: __________

Xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ tư vấn của chúng tôi. Để triển khai nhanh chóng các thủ tục thành lập Doanh nghiệp, đề nghị Quý khách hàng cung cấp cho chúng tôi các thông tin sau đây:

TỜ KHAI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 

1.Tên công ty:  
Tên Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN……………………………………………………….
Tên Tiếng Anh: ………………………………………………………………CORPORATION

Hoặc …………………………………………JOINT STOCK COMPANY

Tên Viết tắt: ….  ., CORP/…… .,JSC
2. Trụ sở chính: (ghi rõ số nhà, đường, phố, phường, quận, thành phố):
…………………………………………………………………………………………………………………….
Điện thoại:………………………………   Fax: ……………………………………………………….
Mail……………………………………….  Website:………………………………………………
3.      Ngành nghề đăng ký kinh doanh:
……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………
4.      Vốn điều lệ:……..……………….(Bằng chữ:…………………………………………………………..
Tổng số cổ phần: …………… cổ phần

Mệnh giá cổ phần: …………… VNĐ

5.      Họ và tên người đại diện theo pháp luật: ………………………………………………….…….
Ngày sinh:…………………………Dân tộc:…………………… Quốc tịch:………………………

CMTND số: ……………………… cấp ngày: …………………. nơi cấp …………………………….

hoặc Hộ chiếu số: ……………………cấp ngày: ………….……. nơi cấp …………………………

Nơi đăng ký HKTT (ghi rõ số nhà, đường, phố, phường, quận, thành phố):…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại (ghi rõ số nhà, đường, phố, phường, quận, thành phố):………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

Chức danh:

Gi  Giám đốc

 

 

 

 

Tổng Giám đốc

 

 

 

 

Chủ tịch Hội đồng quản Trị  

 

Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị  

 

 

6.   Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc) nếu Giám đốc, Tổng giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty):………………………………………………………………..
7.   Thông tin về các cổ đông sáng lập:

7.1.      Cổ đông sáng lập 1:        ………………………………………………………………………

(Nếu cổ đông là cá nhân)

Ngày sinh: …………………. Dân tộc: …………………. Quốc tịch: ……………………………..

CMTND số: ……………………… cấp ngày: …………………. nơi cấp …………………………….
hoặc Hộ chiếu số: ……………………cấp ngày: ………….……. nơi cấp …………………………
Nơi đăng ký HKTT (ghi rõ số nhà, đường, phố, phường, quận, thành phố):
…………………………………………………………………………………………………………..
Chỗ ở hiện tại (ghi rõ số nhà, đường, phố, phường, quận, thành phố):
…………………………………………………………………………………………………
Số vốn góp: ……………………………………………………………………………………………………

Tỷ lệ vốn góp tính trên Vốn điều lệ:…………………………………………………………………

(Nếu cổ đông là pháp nhân hoặc tổ chức)

Tên pháp nhân/tổ chức: ……………………………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp/ Số Quyết định thành lập: …………………………………………………………

Trụ sở doanh nghiệp/tổ chức: ………………………………………………………………………..

Số vốn góp: …………………………………………………………………………………………………….

Tỷ lệ vốn góp tính trên Vốn điều lệ:…………………………………………………………………

Thông tin về người đại diện quản lý phần vốn góp:

Ngày sinh: …………………. Dân tộc: …………………. Quốc tịch: ………………………………
CMTND số: ……………………… cấp ngày: …………………. nơi cấp ……………………………..
hoặc Hộ chiếu số: ……………………cấp ngày: ………….……. nơi cấp ………………………..
Nơi đăng ký HKTT (ghi rõ số nhà, đường, phố, phường, quận, thành phố):…………………………
……………………………………………………………………………………………………
Chỗ ở hiện tại (ghi rõ số nhà, đường, phố, phường, quận, thành phố):
……………………………………………………………………………………………………

Số cổ phần đại diện quản lý:………………………………………………………………………..

7.2.      Cổ đông sáng lập:        ……………………………………………………………………….

(Nếu cổ đông là cá nhân)

Ngày sinh: …………………. Dân tộc: …………………. Quốc tịch: ……………………………..

CMTND số: ……………………… cấp ngày: …………………. nơi cấp ……………………………
hoặc Hộ chiếu số: ……………………cấp ngày: ………….……. nơi cấp ………………………..
Nơi đăng ký HKTT (ghi rõ số nhà, đường, phố, phường, quận, thành phố):
…………………………………………………………………………………………………..
Chỗ ở hiện tại (ghi rõ số nhà, đường, phố, phường, quận, thành phố):
…………………………………………………………………………………………………..
Số vốn góp: …………………………………………………………………………………………………..

Tỷ lệ vốn góp tính trên Vốn điều lệ:………………………………………………………………..

(Nếu cổ đông là pháp nhân hoặc tổ chức)

Tên pháp nhân/tổ chức: ……………………………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp/ Số Quyết định thành lập: ………………………………………………………

Trụ sở doanh nghiệp/tổ chức: ………………………………………………………………………

Số vốn góp: …………………………………………………………………………………………………..

Tỷ lệ vốn góp tính trên Vốn điều lệ:

Thông tin về người đại diện quản lý phần vốn góp:

Ngày sinh: …………………. Dân tộc: …………………. Quốc tịch: ………………………………

CMTND số: ……………………… cấp ngày: …………………. nơi cấp …………………………..

Nơi đăng ký HKTT (ghi rõ số nhà, đường, phố, phường, quận, thành phố):

…………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại (ghi rõ số nhà, đường, phố, phường, quận, thành phố):

…………………………………………………………………………………………………..

Số cổ phần đại diện quản lý:………………………………………………………………………..

7.3.      Cổ đông sáng lập 3:        ………………………………………………………………………

(Nếu cổ đông là cá nhân).

Ngày sinh: …………………. Dân tộc: …………………. Quốc tịch: ……………………………..

CMTND số: ……………………… cấp ngày: …………………. nơi cấp ……………………………
hoặc Hộ chiếu số: ……………………cấp ngày: ………….……. nơi cấp …………………………
Nơi đăng ký HKTT (ghi rõ số nhà, đường, phố, phường, quận, thành phố):
………………………………………………………………………………………………….
Chỗ ở hiện tại (ghi rõ số nhà, đường, phố, phường, quận, thành phố):
………………………………………………………………………………………………….
Số vốn góp: ………………………………………………………………………………………………..

Tỷ lệ vốn góp tính trên Vốn điều lệ:

(Nếu cổ đông là pháp nhân hoặc tổ chức)

Tên pháp nhân/tổ chức: ……………………………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp/ Số Quyết định thành lập: …………………………………………………….

Trụ sở doanh nghiệp/tổ chức: ……………………………………………………………………

Số vốn góp: …………………………………………………………………………………………………

Tỷ lệ vốn góp tính trên Vốn điều lệ:

Thông tin về người đại diện quản lý phần vốn góp:

Ngày sinh: …………………. Dân tộc: …………………. Quốc tịch: …………………………….
CMTND số: ……………………… cấp ngày: …………………. nơi cấp ………………………….
hoặc Hộ chiếu số: ……………………cấp ngày: ………….……. nơi cấp ……………………….
Nơi đăng ký HKTT (ghi rõ số nhà, đường, phố, phường, quận, thành phố):
………………………………………………………………………………………………….
Chỗ ở hiện tại (ghi rõ số nhà, đường, phố, phường, quận, thành phố):
………………………………………………………………………………………………….

Số cổ phần đại diện quản lý:………………………………………………………………………..

Khách hàng cỏ thể tải mẩu :Đề nghị cung cấp thông tin thành lập công ty cổ phần

Trân trọng cảm ơn!

            

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Ai là người có thẩm quyền ký các quyết định bổ nhiệm, bãi nhiệm giám đốc?

Câu hỏi: Công ty tôi là công ty TNHH 2 thành viên và hiện đang …

Chat Zalo: 0904340664