Thông tin về đấu thầu được cung cấp trong thời hạn 7 ngày

0
31

Theo quy định tại Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT, việc cung cấp các thông tin về đấu thầu như: Thông tin về dự án; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Kết quả lựa chọn nhà thầu; Hợp đồng; Hủy thầu; Thông tin về nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại từng dự án/gói thầu… phải được thực hiện trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định hoặc văn bản phê duyệt, ban hành các thông tin đó.

Đối với các thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu, được cung cấp trong vòng 02 ngày làm việc từ ngày quyết định xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu được ban hành. Riêng thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời quan tâm, thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo hủy thầu, thông báo gia hạn, điều chỉnh, đính chính các thông tin đã đăng tải được thực hiện theo tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu và phải đảm bảo các quy định tương ứng liên quan về thời gian trong đấu thầu.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/3/2018.