Untitled 2
Home / Tag Archives: thương mại

Tag Archives: thương mại

Gia công trong thương mại

Gia công trong thương mại

Gia công trong thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng thù lao. Hợp đồng gia …

Đọc thêm

Hoạt động đại lý thương mại

Hoạt động đại lý thương mại

Đại lý thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao. Bên giao đại lý, bên …

Đọc thêm

Hoạt động môi giới thương mại.

Hoạt động môi giới thương mại.

Hoạt động môi giới thương mại theo quy định của Luật thương mại được quy định như sau: Môi giới thương mại là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân làm trung gian (gọi là bên môi giới) cho các bên mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (gọi là bên được môi giới) trong việc đàm …

Đọc thêm

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

1. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo thỏa thuận với thương nhân tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại. 2. Bán, tặng hàng hoá, cung ứng dịch vụ được trưng bày, giới thiệu tại hội chợ, triển lãm thương mại theo quy định của pháp luật. 3. Được tạm nhập, tái xuất hàng hoá, tài liệu về …

Đọc thêm

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

Cách thức thông báo

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương. Quyền của bên thuê quảng cáo thương mại Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên thuê quảng cáo thương mại có các quyền sau đây: 1. Lựa chọn người phát hành quảng cáo …

Đọc thêm

Các quảng cáo thương mại bị cấm

Các quảng cáo thương mại bị cấm

1. Quảng cáo làm tiết lộ bí mật nhà nước, phương hại đến độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội. 2. Quảng cáo có sử dụng sản phẩm quảng cáo, phương tiện quảng cáo trái với truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và trái …

Đọc thêm

Hoạt động quảng cáo thương mại.

Hoạt động quảng cáo thương mại.

Luật thương mại quy định về quảng cáo thương mại như sau: Quảng cáo thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân để giới thiệu với khách hàng về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của mình. Quyền quảng cáo thương mại 1. Thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam, …

Đọc thêm

Giới thiệu Luật thương mại Việt Nam

Giới thiệu Luật thương mại Việt Nam.

Luật thương mại Việt Nam có phạm vi điều chỉnh như sau: 1. Hoạt động thương mại thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2. Hoạt động thương mại thực hiện ngoài lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp các bên thoả thuận chọn áp dụng …

Đọc thêm

Hình thức chuyển khẩu hàng hóa

1

Theo quy định tại khoản 2 Điều 30 luật thương mại 2005, có những hình thức chuyển khẩu hàng hóa sau: –  Hàng hóa được vận chuyển thẳng từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu không qua cửa khẩu Việt Nam; –  Hàng hóa được vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu có qua cửa khẩu …

Đọc thêm

Luật sư tư vấn về nhượng quyền kinh doanh

2

Nhượng quyền thương mại (franchise) là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây: Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh …

Đọc thêm

Chat Zalo: 0904340664