Chuyển giao công nghệ là gì?

0
1560

Công nghệ : giải pháp, quy trình, quyết kỹ thuật kèm hoặc không kèm công cụ, phương tiện dùng để biến đổi nguồn lực thành sản phẩm.

Chuyển giao công nghệ : là chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang bên nhận công nghệ.

Chuyển giao quyền sở hữu công nghệ :  là việc chủ sở hữu công nghệ chuyển giao toàn bộ quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt công nghệ của tổ chức, cá nhân khắc. Trong trường hợp công nghệ là đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu công nghệ thì việc chuyển giao quyền sở hữu công nghệ phải được thực hiện cùng với việc chuyển giao quyền sở hữu công nghệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ

Chuyển giao quyền sử dụng công nghệ :  cá nhân, tổ chức cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng công nghệ của mình.

Phạm vi chuyển giao quyền sử dụng công nghệ do các bên thỏa thuận gồm có

–         Độc quyền hoặc không độc quyền sử dụng công nghệ

–         Được chuyển giao lại hoặc không được chuyển giao lại quyền sử dụng công nghệ cho bên thứ 3

–         Lĩnh vực sử dụng công nghệ

–         Quyền được cải tiến công nghệ, quyền được nhận thông tin cải tiến công nghệ

–         Độc quyền hoặc không độc quyền phân phối , bán sản phẩm do công nghệ được chuyển giao tạo ra

–         Phạm vi lãnh thổ được bán sản phẩm do công nghệ chuyển giao tạo ra

–         Các quyền khác có liên quan đến công nghệ được chuyển giao

Trường hợp công nghệ là đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp thì việc chuyển giao quyền sử dụng công nghệ phải được thực hiện cùng với việc chuyển giao quyền sở hữu công nghệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ