Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

0
301
hợp đồng chuyển giao công nghệ

Theo Nghị định 133/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chuyển giao công nghệ thì khi các bên tham gia giao kết hợp đồng chuyển giao công nghệ muốn đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ thì bên nhận công nghệ thay mặt các bên gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ theo điều 9 nghị định này.

Theo điều 9 nghị định 133/2008/NĐ-CP quy định thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ :

–         Bộ khoa học và công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ đối với công nghệ thuộc dự án đầu tư do thủ tướng chính phủ chấp thuận đầu tư

–         Sở khoa học và công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ đối với công nghệ không thuộc trường hợp dự án đầu tư do thủ tướng chính phủ chấp nhận đầu tư.