Chuyển nhượng vốn góp của chủ sở hữu Công ty cho nhà đầu tư nước ngoài và tăng vốn điều lệ.

0
517

 

SBLAW giới thiệu dịch vụ chuyển nhượng vốn góp của chủ sở hữu Công ty cho nhà đầu tư nước ngoài và tăng vốn điều lệ.

TƯ VẤN SƠ BỘ

Về việc chuyển nhượng vốn góp của chủ sở hữu Công ty cho nhà đầu tư nước ngoài.

Theo quy định của Luật đầu tư 2020 và Luật doanh nghiệp 2020, để chuyển nhượng vốn góp của chủ sở hữu Công ty cho nhà đầu tư nước ngoài, Khách hàng cần thực hiện các bước dưới đây:

Bước 1: Xin chấp thuận mua cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài.

Bước 2: Thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp nhằm ghi nhận tư cách thành viên cho nhà đầu tư nước ngoài. Hiện tại, công ty TNHH một thành viên, khi chủ sở hữu chuyển nhượng 100% vốn góp cho 04 (bốn) nhà đầu tư nước ngoài, công ty cần thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH một thành viên sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.

THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ PHẠM VI CÔNG VIỆC

Thời gian thực hiện

Thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn góp và tăng vốn điều lệ

Chuẩn bị hồ sơ: Chúng tôi sẽ thu thập thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng. Khi nhận được thông tin và tài liệu cần thiết, Chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. Hồ sơ dự thảo ban đầu được gửi cho Khách hàng để lấy ý kiến. Sau khi cập nhật hồ sơ theo ý kiến của Khách hàng, Chúng tôi sẽ lấy ý kiến sơ bộ của cơ quan có thẩm quyền và gửi hồ sơ hoàn hiện để ký và đóng dấu. Chúng tôi dự kiến sẽ giai đoạn này sẽ được hoàn thành trong vòng 05 ngày làm việc.

Thủ tục cấp phép:

Xin chấp thuận mua vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài: Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đã được ký và đóng dấu. Chúng tôi sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền. Thời gian cấp phép chấp thuận mua cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài sẽ trong vòng từ 15 đến 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (gồm chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, đăng ký tư cách thành viên góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài và tăng vốn điều lệ): Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Văn bản chấp thuận mua cổ phần. Chúng tôi sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền. Thời gian cấp phép là trong vòng 07 làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Nhằm tránh hiểu nhầm, chúng tôi xác nhận rằng, thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể bị kéo dài hơn trên thực tế do cơ quan có thẩm quyền phải tham vấn ý kiến của các ban ngành, bộ liên quan trước khi cấp phép. Trong điều kiện đó, SB Law sẽ nỗ lực một cách hợp lý để thúc đẩy tiến độ công việc nhằm nhận được kết quả cấp phép trong thời gian sớm nhất.

Phạm vi dịch vụ

Thủ tục cấp phép:

Thay mặt Khách hàng nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

Theo dõi tiến độ với các cơ quan có thẩm quyền về quá trình phê duyệt;

Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm (nếu có);

Nhận kết quả từ Cơ quan cấp phép và bàn giao cho Khách hàng.

Phí dịch vụ

Phí dịch vụ cho SB Law thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn góp của chủ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài và tăng vốn điều lệ sẽ là 79.450.000VNĐ (bằng chữ: Bảy mươi chín triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng).

Phí dịch vụ nêu trên chưa bao gồm 10% thuế VAT, phí dịch thuật, công chứng tài liệu (nếu có).

Phí dịch vụ sẽ được thanh toán cho SB Law như sau:

Trong vòng 05 ngày kể từ ngày hai bên ký kết Hợp đồng dịch vụ pháp lý, Khách hàng sẽ thanh toán 50% Tổng phí dịch vụ và phí phát sinh trên danh nghĩa của Khách hàng (nếu có).

Trong vòng 05  ngày kể từ ngày SB Law hoàn thành phạm vi công việc, Khách hàng sẽ thanh toán 50% Tổng phí dịch vụ còn lại và phí phát sinh trên danh nghĩa của Khách hàng (nếu có

Quý Khách hàng sẽ ngay lập tức thông báo cho SB Law khi thực hiện thanh toán các khoản tiền được ghi nhận trong các Yêu cầu thanh toán của SB Law. SB Law sẽ chỉ triển khai dịch vụ khi nhận được khoản thanh toán cho các Yêu cầu thanh toán tương ứng.

Đồng thời, SB Law bảo lưu quyền chấm dứt dịch vụ nếu việc thanh toán không được thực hiện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày xuất Yêu cầu thanh toán. Ngoài ra, trong trường hợp thanh toán không đúng hạn, SB Law bảo lưu quyền chấm dứt hợp đồng và hoặc tính lãi trả chậm 0,5% một tháng cho đến khi nhận được khoản thanh toán trên thực tế.

Xem thêm:

Luật sư tư vấn M&A.