SÁP NHẬP CÔNG TY THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

0
918

Sáp nhập công ty là một trong những hình thức của tổ chức lại doanh nghiệp. Sáp nhập công ty là việc một hoặc một số công ty sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập. Đây là một trong những hình thức tổ chức lại doanh nghiệp phổ biến. Vậy thủ tục thực hiện sáp nhập công ty được thực hiện như nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2020, thủ tục sáp nhập công ty được thực hiện như sau:

 1. LẬP HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP VÀ DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP

Tại điểm a, khoản 2 Điều 201 quy định: Các công ty liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập. Hợp đồng sáp nhập phải gồm các nội dung chủ yếu sau: tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty nhận sáp nhập; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị sáp nhập; thủ tục và điều kiện sáp nhập; phương án sử dụng lao động; cách thức, thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập; thời hạn thực hiện sáp nhập.

 1. THÔNG QUA HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP, ĐIỀU LỆ CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP VÀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP

Tại điểm b, khoản 2 Điều 201 quy định: Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập và tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty nhận sáp nhập theo quy định của Luật này.

Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua.

 1. HỆ QUẢ PHÁP LÝ CỦA SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

Theo quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 201 quy định: Sau khi công ty nhận sáp nhập đăng ký doanh nghiệp, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập. Các công ty nhận sáp nhập đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ, và lợi ích hợp pháp của các công ty bị sáp nhập theo hợp đồng sáp nhập.

Sáp nhập công ty là một trong những hình thức của tổ chức lại doanh nghiệp. Sáp nhập công ty là việc một hoặc một số công ty sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập. Đây là một trong những hình thức tổ chức lại doanh nghiệp phổ biến. Vậy thủ tục thực hiện sáp nhập công ty được thực hiện như nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2020, thủ tục sáp nhập công ty được thực hiện như sau:

 1. LẬP HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP VÀ DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP

Tại điểm a, khoản 2 Điều 201 quy định: Các công ty liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập. Hợp đồng sáp nhập phải gồm các nội dung chủ yếu sau: tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty nhận sáp nhập; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị sáp nhập; thủ tục và điều kiện sáp nhập; phương án sử dụng lao động; cách thức, thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập; thời hạn thực hiện sáp nhập.

 1. THÔNG QUA HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP, ĐIỀU LỆ CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP VÀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP

Tại điểm b, khoản 2 Điều 201 quy định: Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập và tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty nhận sáp nhập theo quy định của Luật này.

Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua.

 1. HỆ QUẢ PHÁP LÝ CỦA SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

Theo quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 201 quy định: Sau khi công ty nhận sáp nhập đăng ký doanh nghiệp, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập. Các công ty nhận sáp nhập đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ, và lợi ích hợp pháp của các công ty bị sáp nhập theo hợp đồng sáp nhập.

Sáp nhập công ty là một trong những hình thức của tổ chức lại doanh nghiệp. Sáp nhập công ty là việc một hoặc một số công ty sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập. Đây là một trong những hình thức tổ chức lại doanh nghiệp phổ biến. Vậy thủ tục thực hiện sáp nhập công ty được thực hiện như nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2020, thủ tục sáp nhập công ty được thực hiện như sau:

 1. LẬP HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP VÀ DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP

Tại điểm a, khoản 2 Điều 201 quy định: Các công ty liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập. Hợp đồng sáp nhập phải gồm các nội dung chủ yếu sau: tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty nhận sáp nhập; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị sáp nhập; thủ tục và điều kiện sáp nhập; phương án sử dụng lao động; cách thức, thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập; thời hạn thực hiện sáp nhập.

 1. THÔNG QUA HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP, ĐIỀU LỆ CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP VÀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP

Tại điểm b, khoản 2 Điều 201 quy định: Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập và tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty nhận sáp nhập theo quy định của Luật này.

Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua.

 1. HỆ QUẢ PHÁP LÝ CỦA SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

Theo quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 201 quy định: Sau khi công ty nhận sáp nhập đăng ký doanh nghiệp, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập. Các công ty nhận sáp nhập đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ, và lợi ích hợp pháp của các công ty bị sáp nhập theo hợp đồng sáp nhập.

Sáp nhập công ty là một trong những hình thức của tổ chức lại doanh nghiệp. Sáp nhập công ty là việc một hoặc một số công ty sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập. Đây là một trong những hình thức tổ chức lại doanh nghiệp phổ biến. Vậy thủ tục thực hiện sáp nhập công ty được thực hiện như nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2020, thủ tục sáp nhập công ty được thực hiện như sau:

 1. LẬP HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP VÀ DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP

Tại điểm a, khoản 2 Điều 201 quy định: Các công ty liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập. Hợp đồng sáp nhập phải gồm các nội dung chủ yếu sau: tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty nhận sáp nhập; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị sáp nhập; thủ tục và điều kiện sáp nhập; phương án sử dụng lao động; cách thức, thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập; thời hạn thực hiện sáp nhập.

 1. THÔNG QUA HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP, ĐIỀU LỆ CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP VÀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP

Tại điểm b, khoản 2 Điều 201 quy định: Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập và tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty nhận sáp nhập theo quy định của Luật này.

Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua.

 1. HỆ QUẢ PHÁP LÝ CỦA SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

Theo quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 201 quy định: Sau khi công ty nhận sáp nhập đăng ký doanh nghiệp, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập. Các công ty nhận sáp nhập đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ, và lợi ích hợp pháp của các công ty bị sáp nhập theo hợp đồng sáp nhập.