Untitled 2
tiền sử dụng đất

Miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở

Thủ tướng Chính Phủ vừa ban hành Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg quy định việc miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

Theo đó mức miễn, giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân được giao (cấp) đất không đúng (trái) thẩm quyền trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 cụ thể như sau:

  • Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo.
  • Giảm 50% tiền sử dụng đất theo mức thu quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP trong hạn mức giao đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.

Để được hưởng mức miễn, giảm tiền sử dụng đất, cá nhân, hộ gia đình phải có: Đơn đề nghị được miễn, giảm tiền sử dụng đất ghi rõ: Diện tích, lý do miễn, giảm; Giấy tờ được cơ quan, tổ chức, đơn vị phân (cấp) đất làm nhà ở hoặc giấy tờ do người đứng đầu điểm dân cư, UBND cấp xã giao (cấp) đất làm nhà ở (bản sao). Trường hợp thất lạc, không còn lưu giữ được giấy tờ giao (cấp) đất thì phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người đứng đầu điểm dân cư, UBND xã về việc đã cấp đất làm nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân (bản chính) và các giấy tờ có liên quan về thửa đất (nếu có). Đơn đề nghị và hồ sơ được tiếp nhận tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2015.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Không cho phép dân cư sinh sống trong khu công nghiệp

Ngày 22/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản …

Chat Zalo: 0904340664