Untitled 2

Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm, thông tin được đăng trên cổng TTĐT hoặc trang TTĐT của Nhà nước

Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm, thông tin được đăng trên cổng TTĐT hoặc trang TTĐT của Nhà nước

UBND tỉnh Cần Thơ ban hành Quy định mức chi trả nhuận bút và thù lao đối với tác phẩm, thông tin được đăng trên Cổng/Trang TTĐ.

Ngày 18/09/2015, UBND tỉnh Cần Thơ ban hành Quyết định Số: 22/2015/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm, thông tin được đăng trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cần Thơ.

Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm, thông tin được đăng trên Cổng/Trang thông tin điện tử gồm có 3 chương với 10 điều;

Trong đó: Chương I là Những quy định chung; Chương II là quy định cụ thể về Chế độ nhuận bút, thù lao; Chương III là Điều khoản thi hành. Quy định:

Đối tượng áp dụng quy định: là các tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được đăng trên cổng thông tin điện tử; người thực hiện công tác biên tập, sưu tầm tài liệu, cung cấp thông tin, đăng tác phẩm trên cổng thông tin điện tử. Trong đó:

– Đối tượng hưởng nhuận bút là tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được đăng trên cổng thông tin điện tử.

– Đối tượng hưởng thù lao là người sưu tầm tài liệu, cung cấp thông tin, người thực hiện công việc đăng tin và biên tập tác phẩm được đăng trên cổng thông tin điện tử.

Việc chi trả nhuận bút, thù lao được thực hiện theo ba nguyên tắc:

– Mức nhuận bút và thù lao đối với tác phẩm, thông tin được đăng trên cổng thông tin điện tử do Trưởng Ban Biên tập quyết định theo quy định của chế độ này.

– Hàng tháng, căn cứ vào quyết định chi trả nhuận bút và thù lao được duyệt, Ban Biên tập cổng thông tin điện tử được ủy quyền thanh toán cho đối tượng được hưởng.

– Mức chi trả nhuận bút phải căn cứ vào thể loại tác phẩm, hiệu quả kinh tế – xã hội của tác phẩm, đồng thời khuyến khích hoạt động sáng tạo của tác giả.

Quy định đã quy định cụ thể, chi tiết về:

– Phân loại tác phẩm (phân loại theo các nhóm: bài viết, tin viết, tin bài dịch xuôi, tin bài dịch ngược, bài phỏng vấn, ảnh minh họa cho bài viết, trả lời chính sách, pháp luật);

– Cách tính tổng nhuận bút:

Tổng nhuận bút = Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút x Hệ số nhuận bút/ 1 đơn vị x Số đơn vị tính

+ Trong đó: giá trị 1 đơn vị hệ số nhuận bút bằng 10% mức tiền lương cơ sở do nhà nước quy định;

– Cách tính nhuận bút đối với tác phẩm:

Nhuận bút = Mức hệ số nhuận bút x Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút.

+ Trong đó: Hệ số nhuận bút = Số lượng độ dài tin bài x hệ số giá trị tin bài.

– Cách tính thù lao đối với tác phẩm:

Thù lao = Mức hệ số nhuận bút x Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút.

+ Trong đó: Hệ số nhuận bút = Slượng độ dài tin bài x hệ s giá trị tin bài.

– Chi thù lao quản lý và biên tập Trang thông tin điện tử;

– Chi trả nhuận bút, thù lao và các chi phí khác.

Việc ban hành quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cần Thơ có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động thông tin – tuyên truyền;

Bởi nó bảo đảm tính thống nhất trong việc áp dụng, mặt khác khuyến kích việc sáng tạo các tác phẩm để đăng tải trên các cơ quan thông tin, tuyên truyền, đồng thời là cơ sở để các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và dự toán kinh phí nhuận bút và thù lao hằng năm.

Quyết định Số: 22/2015/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 9 năm 2015 và đăng trên Báo Cần Thơ chậm nhất ngày 23 tháng 9 năm 2015;

Đồng thời, thay thế Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm, thông tin được đăng trên Cổng Thông tin điện tử thành phố Cần Thơ./.

Quý khách hàng có thể tải Quyết định tại đây:  

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Không cho phép dân cư sinh sống trong khu công nghiệp

Ngày 22/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản …

Chat Zalo: 0904340664