Untitled 2
tín dụng đầu tư

Quy định về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu nhà nước

Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ban hành ngày 30 tháng 08 năm 2011 điều chỉnh về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước.

Theo đó, tín dụng đầu tư gồm: cho vay đầu tư và hỗ trợ sau đầu tư; tín dụng xuất khẩu bao gồm cho vay xuất khẩu (cho nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu nước ngoài vay).

Đối với cho vay đầu tư, đối tượng cho vay là chủ đầu tư có dự án đầu tư thuộc Danh mục các dự án vay vốn tín dụng đầu tư được ban hành kèm theo Nghị định này. Mức vốn vay đối với mỗi dự án tối đa bằng 70% tổng mức vốn đầu tư của dự án (không bao gồm vốn lưu động), đồng thời phải đảm bảo mức vốn cho vay tối đa đối với mỗi chủ đầu tư không được vượt quá 15% vốn điều lệ thực có của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Thời hạn cho vay được xác định dựa theo khả năng thu hồi vốn của dự án và khả năng trả nợ của chủ đầu tư sao cho phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh của dự án nhưng không quá 12 năm.

Lãi suất cho vay đầu tư không thấp hơn lãi suất bình quân các nguồn vốn cộng với phí hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Riêng những đối tượng được hỗ trợ sau đầu tư thì mức hỗ trợ đầu tư được Bộ Tài chính quyết định trên cơ sở chênh lệch giữa lãi suất vay vốn đầu tư của các tổ chức tín dụng và lãi suất vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước và đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Đối tượng cho vay của Tín dụng xuất khẩu là những nhà xuất khẩu có hợp đồng xuất khẩu và nhà nhập khẩu nước ngoài có hợp đồng nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục mặt hàng vay vốn tín dụng xuất khẩu được ban hành kèm theo Nghị định này. Mức vốn cho vay tối đa là bằng 85% giá trị hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu đã ký hoặc giá trị L/C ( tín dụng chứng từ) đối với cho vay trước khi giao hàng hoặc trị giá hối phiếu hợp lệ đối với cho vay sau khi giao hàng đồng thời phải đảm bảo mức vốn cho vay tối đa đối với mỗi nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu nước ngoài không vượt quá 15% vốn điều lệ thực có của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Thời hạn cho vay căn cứ theo khả năng thu hồi vốn phù hợp với đặc điểm của từng hợp đồng xuất khẩu và khả năng trả nợ của nhà xuất khẩu hoặc nhà nhập khẩu nước ngoài nhưng thời hạn cho vay của từng khoản vay không quá 12 tháng. Riêng đối với mặt hàng tàu biển thì thời hạn cho vay là 24 tháng. Lãi suất cho vay được công bố theo nguyên tắc phù hợp với lãi suất thị trường.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Biện pháp hỗ trợ tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn

Đây là nội dung tiêu biểu của Thông tư 14/2018/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện các …

Chat Zalo: 0904340664