Untitled 2

Thông tư hướng dẫn “nới room” chứng khoán

Ngày 19-8, Bộ Tài chính đã chính thức ban hành Thông tư số 123/2015/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thông tư 123 có quy định chi tiết về trình tự thủ tục, hồ sơ hướng dẫn nhà đầu tư nước ngoài đăng ký mã số giao dịch chứng khoán trực tuyến trên sàn chứng khoán.

Thông tư cũng có quy định nhằm đơn giản hóa các thủ tục tham gia thị trường của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam, tiết giảm tối đa các tài liệu; bãi bỏ việc phải hợp pháp lãnh sự đối với các hồ sơ; tài liệu bằng tiếng Anh không cần dịch sang tiếng Việt.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định chi tiết  về trình tự thủ tục, hồ sơ hướng dẫn để các công ty đại chúng nâng tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (nới room) theo quy định tại Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26-6-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Điều 11, Khoản 2 có nêu: “Công ty đại chúng có trách nhiệm xác định ngành, nghề đầu tư kinh doanh và tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty. Danh mục về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với từng ngành, nghề đầu tư kinh doanh (nếu có) thực hiện theo Điều ước quốc tế, quy định pháp luật đầu tư, pháp luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan”.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2015.

Thông tư này thay thế Thông tư số 213/2012/TT-BTC ngày 06/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Để tìm hiểu thêm nội dung của Thông tư 123, khách hang có thể tải Thông tư tại đây:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BAN TIN

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 9

1. Bổ sung quy định giảm vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp Thông tư 219/2015/TT-BTC về …

Chat Zalo: 0904340664