Untitled 2

Các nội dung trong Hợp đồng chuyển giao công nghệ

Câu hỏi:

Quý Công ty cho mình hỏi:

  • Trong một Hợp đồng chuyển giao công nghệ thì cần có những nội dung gì?
  • Thời điểm nào thì Hợp đồng chuyển giao có hiệu lực?
  • Khi chuyển giao công nghệ, thì giá và phương thức thanh toán được quy định như thế nào?

Luật sư trả lời:

  1. Nội dung trong một Hợp đồng chuyển giao

Điều 15 Luật Chuyển giao công nghệ năm 2006 quy định: Các bên tham gia giao kết hợp đồng chuyển giao công nghệ có thể thỏa thuận về những nội dung sau đây:

1) Tên hợp đồng chuyển giao công nghệ, trong đó ghi rõ tên công nghệ được chuyển giao;

2) Đối tượng công nghệ được chuyển giao, sản phẩm do công nghệ tạo ra;

3) Chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng công nghệ;

4) Phương thức chuyển giao công nghệ;

5) Quyền và nghĩa vụ của các bên;

6) Giá, phương thức thanh toán;

7) Thời điểm, thời hạn hiệu lực của hợp đồng;

8) Khái niệm, thuật ngữ sử dụng trong hợp đồng (nếu có);

9) Kế hoạch, tiến độ chuyển giao công nghệ, địa điểm thực hiện chuyển giao công nghệ;

10) Trách nhiệm bảo hành công nghệ được chuyển giao;

11) Phạt vi phạm hợp đồng;

12) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

13) Pháp luật được áp dụng để giải quyết tranh chấp;

14) Cơ quan giải quyết tranh chấp;

15) Các thoả thuận khác không trái với quy định của pháp luật Việt Nam.

  1. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng chuyển giao công nghệ 

Theo quy định tại Điều 19 Luật Chuyển giao công nghệ năm 2006,

– Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng chuyển giao công nghệ do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này; trường hợp các bên không thỏa thuận về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm bên sau cùng hoàn tất thủ tục ký hợp đồng.

– Hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao chỉ có hiệu lực sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ.

  1. Giá và phương thức thanh toán chuyển giao công nghệ (Điều 22 Luật Chuyển giao công nghệ năm 2006)

– Giá thanh toán trong hợp đồng chuyển giao công nghệ do các bên thoả thuận.

– Việc thanh toán được thực hiện bằng một hoặc một số phương thức sau đây:

a) Trả một lần hoặc nhiều lần bằng tiền hoặc hàng hoá;

b) Chuyển giá trị công nghệ thành vốn góp vào dự án đầu tư hoặc vào vốn của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

c) Phương thức thanh toán khác do các bên thỏa thuận.

 

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Nghị định 35/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại

Nghị định 35/2006/NĐ-CP ngày 31 tháng 03 năm 2006 của Chính phủ quy định chi …

Chat Zalo: 0904340664