CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 8/2021

0
211

SBLAW cung cấp chính sách tiền lương mới có hiệu lực từ tháng 8/2021 thông qua bản tin pháp luật.

Sau đây là nội dung chính:

Theo quy định tại Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chính phủ đã chính thức giao Bộ Nội Vụ thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng và triển khai chế độ tiền lương mới” trong giai đoạn từ năm 2021 – 2025.

Dựa trên sự phân công nhiệm vụ đó, Bộ Nội vụ đã ban hành (i) Thông tư 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư (sau đây gọi là “Thông tư 02”) và (ii) Thông tư 03/2021/TT-BNV sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (sau đây gọi là “Thông tư 03”).

Dự kiến, Thông tư 02 và Thông tư 03 sẽ lần lượt có hiệu lực từ ngày 01/08/2021 và 15/8/2021.

1.Xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành hành chính

Theo Điều 14 Thông tư 02 có quy định:

Các ngạch công chức chuyên ngành hành chính được áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP (sau đây gọi là “NĐ 204”).

Cụ thể:

Ngạch Chuyên viên cao cấp áp dụng bảng lương công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1), từ hệ số lương 6,20 đến 8,00;

Ngạch Chuyên viên chính áp dụng bảng lương công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,40 đến 6,78;

Ngạch Chuyên viên áp dụng bảng lương công chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến 4,98;

Ngạch Cán sự áp dụng bảng lương công chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến 4,89;

Ngạch Nhân viên áp dụng bảng lương công chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến 4,06.

Trường hợp công chức ngạch nhân viên thực hiện nhiệm vụ lái xe cơ quan không có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên, với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm, thì áp dụng Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp của nhà nước ban hành kèm theo Nghị định204/2014/NĐ-CP (“NĐ 204”)

2. Xếp lương đối với công chức chuyên ngành văn thư

Điều 15 Thông tư 02 cũng quy định rằng, công chức được bổ nhiệm vào các ngạch công chức chuyên ngành văn thư được áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức ban hành kèm theo NĐ 204. Cụ thể:

Ngạch Văn thư viên chính áp dụng bảng lương công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), hệ số lương từ 4,40 – 6,78;

Ngạch Văn thư viên áp dụng bảng lương công chức loại Al, hệ số lương từ 2,34 – 4,98;

Ngạch Văn thư viên trung cấp áp dụng bảng lương công chức loại B, hệ số lương từ 1,86 – 4,06. 

Trường hợp công chức có trình độ cao đẳng trở lên được tuyển dụng vào vị trí việc làm có yêu cầu ngạch công chức tương ứng là ngạch văn thư viên trung cấp, thì được xếp vào bậc 2 của ngạch này (riêng trong thời gian tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch văn thư viên trung cấp). 

Việc chuyển xếp lương đối với công chức từ các ngạch hiện giữ sang các ngạch công chức chuyên ngành văn thư được thực hiện theo khoản 2 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV.

Trường hợp công chức có trình độ cao đẳng khi tuyển dụng đã được xếp lương công chức loại A0 theo quy định tại NĐ 204, khi chuyển xếp lương vào ngạch văn thư viên trung cấp thì căn cứ vào thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo thang, bảng lương do Nhà nước quy định.

3. Thay đổi chế độ nâng bậc lương của công chức, viên chức

Theo Thông tư 03, chế độ nâng bậc lương của công chức, viên chức cũng sẽ có nhiều thay đổi kể từ ngày 15/08/2021. Cụ thể:

  • Bổ sung thời gian đi nghĩa vụ quân sự là điều kiện để xét nâng bậc lương thường xuyên.
  • Bổ sung thời gian tập sự, thời gian đào ngũ khi đi nghĩa vụ quân sự, thời gian thử thách trong trường hợp bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu không được tính là điều kiện để xét nâng bậc lương thường xuyên.
  • Thay đổi tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên: Phải được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên
  • Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
  • Bổ sung đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung: Những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, có thỏa thuận trong hợp đồng lao động xếp lương theo quy định tại NĐ 204. 

 

*********

Lưu ý: Bản tin Pháp luật này không được xem là ý kiến tư vấn pháp lý của SB Law đối với bất kỳ trường hợp nào. Nội dung Bản tin này chỉ tập trung vào việc cung cấp và trích dẫn thông tin quan trọng, đáng chú ý nhất đối với vấn đề pháp lý được đề cập tại thời điểm công bố. SB Law sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc trích dẫn, sử dụng một phần hay toàn bộ nội dung của Bản tin này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích tham khảo, cập nhật thông tin. Trong trường hợp cần được tư vấn pháp lý, vui lòng liên hệ SB Law để được hướng dẫn chi tiết.