Untitled 2
cơ cấu tổ chức của kho bạc nhà nước

Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của kho bạc nhà nước

Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 08/07/2015 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính.

Trong đó chỉ rõ, Kho bạc Nhà nước có chức năng quản lý quỹ ngân sách Nhà nước, quỹ tài chính Nhà nước; thực hiện kế toán ngân sách Nhà nước; quản lý, điều hành ngân quỹ Nhà nước tập trung, thống nhất trong toàn hệ thống… với các nhiệm vụ cụ thể như: Phản ánh đầy đủ, kịp thời các khoản thu ngân sách Nhà nước; tổ chức thực hiện việc thu nộp vào quỹ ngân sách Nhà nước các khoản tiền do các tổ chức và cá nhân nộp tại hệ thống Kho bạc Nhà nước; kiểm soát, thanh toán, chi trả các khoản chi của ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn khác được giao; tổ chức hạch toán kế toán ngân sách Nhà nước, các quỹ và tài sản của Nhà nước được giao quản lý, các khoản viện trợ, vay nợ, trả nợ của Chính phủ và chính quyền địa phương…

Về cơ cấu tổ chức, Kho bạc Nhà nước được tổ chức thành hệ thống dọc từ trung ương đến địa phương theo đơn vị hành chính, bảo đảm nguyên tắc tập trung, thống nhất. Ở trung ương, Kho bạc Nhà nước có 14 đơn vị trực thuộc; ở địa phương, Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh trực thuộc Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước cấp huyện trực thuộc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh. Ngoài ra, Kho bạc Nhà nước được tổ chức điểm giao dịch tại các địa bàn có khối lượng giao dịch lớn theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/08/2015; bãi bỏ Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg ngày 26/08/2009

Nguồn: luatvietnam.vn

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BAN TIN

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 9

1. Bổ sung quy định giảm vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp Thông tư 219/2015/TT-BTC về …

Chat Zalo: 0904340664