Untitled 2
chaò bán cổ phần tại nước ngoài của công ty cổ phần

Điều kiện chào bán cổ phiếu tại nước ngoài của công ty cổ phần

Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, đã quy định về Điều kiện chào bán cổ phiếu tại nước ngoài của công ty cổ phần như sau:

Thứ nhất: Không thuộc danh mục ngành nghề mà pháp luật Việt Nam cấm bên nước ngoài tham gia và phải đảm bảo tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Thứ hai: Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán cổ phiếu tại nước ngoài và phương án sử dụng vốn thu được.

Thứ ba: Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

Thứ tư: Đáp ứng quy định của pháp luật nước sở tại.

Thứ năm: Được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng; Bộ Tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

03 trường hợp phải giải ngân vốn cho vay không dùng tiền mặt

Thông tư số 21/2017/TT-NHNN quy định phương thức giải ngân vốn cho vay của tổ …

Chat Zalo: 0904340664