Untitled 2
DN kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ phải đóng góp kinh phí PCCC

DN kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ phải đóng góp kinh phí PCCC

Theo Thông tư liên tịch số 214/2013/TTLT-BTC-BCA ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính và Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/05/2012 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, doanh nghiệp (DN) kinh doanh bảo hiểm chát, nổ bắt buộc có trách nhiệm đóng góp kinh phí để phục vụ cho các hoạt động phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Cụ thể, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 30/06 và ngày 31/12 hàng năm, DN bảo hiểm có trách nhiệm chuyển số tiền đóng góp kinh phí hoạt động PCCC vào tài khoản của Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ do Bộ Công an mở tại Kho bạc Nhà nước Trung ương; báo cáo kết quả kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và số tiền trích nộp từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định của pháp luật về Bộ Tài chính.

Đối với hợp đồng bảo hiểm trọn gói có bao gồm cả bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc thì DN bảo hiểm có trách nhiệm tách riêng phần bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc bằng phụ lục đính kèm hợp đồng và phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 130/2006/NĐ-CP.

Trong thời hạn 90 ngày, kể từ khi kết thúc năm tài chính, DN bảo hiểm có trách nhiệm lập báo cáo quyết toán nguồn kinh phí phải đóng góp cho các hoạt động PCCC; đối chiếu số liệu đã nộp với số liệu trong báo cáo quyết toán, nếu số đã nộp lớn hơn số phải nộp thì số nộp thừa được để lại để tính cho số nộp của năm sau; nếu số đã nộp thấp hơn số phải nộp thì DN bảo hiểm có trách nhiệm nộp bổ sung đủ số còn thiếu trong vòng 05 ngày làm việc.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/02/2014.

Download:

Nguồn: www.luatvietnam.vn/

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Không cho phép dân cư sinh sống trong khu công nghiệp

Ngày 22/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản …

Chat Zalo: 0904340664