Vấn đề ưu đãi đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài

0
15
Hon-thien-nga-vinh-ha-long

Theo quy định tại khoản 2, Điều 11, luật đầu tư, nhà đầu tư được đảm bảo hưởng các ưu đãi như quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp hoặc được giải quyết bằng một trong các biện pháp:

Tiếp tục hưởng các quyền lợi, ưu đãi
Được trừ thiệt hại vào thu nhập chịu thuế
Được điều chỉnh mục tiêu hoạt động dự án
Được xem xét bồi thường trong một số trường hợp cần thiết