Untitled 2

Hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay ra nước ngoài và thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi đang cùng Ngân hàng mở hạn mức tín dụng cho công ty con tại Pháp. Ngân hàng tại Việt Nam phát hành bảo lãnh cho ngân hàng tại Pháp để ngân hàng này cấp hạn mức tín dụng cho Công ty tại Pháp.

Do Công ty tại Pháp mới thành lập nên để ngân hàng cấp hạn mức thì cần bảo lãnh của công ty mẹ tại Việt Nam

Vậy trình tự thủ tục như thế nào?

Luật sư trả lời: Chúng tôi hiểu rằng, trong trường hợp này, công ty tại Pháp tiến hành xin cấp hạn mức tín dụng ở ngân hàng quốc tế tại Pháp.

Để thực hiện được điều đó, Ngân hàng tại Pháp yêu cầu Ngân hàng tại Việt Nam tiến hành bảo lãnh và Ngân hàng tại Việt Nam yêu cầu Công ty mẹ tại Việt Nam bảo lãnh cho Ngân hàng tại Pháp để thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

Do vậy, trong trường hợp này có 2 quan hệ bảo lãnh độc lập với nhau:

(i) Ngân hàng tại Việt Nam bảo lãnh cho công ty con tại Pháp tiến hành xin cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng tại Pháp

(ii) Công ty mẹ tại Việt Nam bảo lãnh cho Công ty con tại Pháp để Ngân hàng tại Việt Nam thực hiện cam kết bảo lãnh theo mục (i) nêu trên.

Trong cả hai quan hệ bảo lãnh nêu trên, các Bên bảo lãnh là Ngân hàng tại Việt Nam và công ty mẹ tại Việt Nam có nghĩa vụ phải đăng ký khoản thu hồi nợ bảo lãnh theo quy định tại Điều 5 của Thông tư 37/2013/NHNN hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay ra nước ngoài và thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú (Sau đây gọi tắt là Thông tư 37/2013/NHNN).

Riêng đối với quan hệ bảo lãnh mô tả tại mục (ii) trên đây, trong hồ sơ đăng ký thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú, Công ty mẹ tại Việt Nam bắt buộc phải có bản sao xác nhận công văn chấp thuận của Thủ tướng chính phủ đối với việc bảo lãnh cho công ty con tại Pháp (quy định tại điểm c, Khoản 1, Điều 11 của Thông tư 37/2013/NHNN).

Trong trường hợp các Bên vẫn tiếp tục thỏa thuận theo hướng như nêu trên, các Bên bắt buộc phải tuân thủ các quy định của pháp luật về việc đăng ký thu hồi nợ bảo lãnh của Thông tư 37/2013/NHNN.

Một giải pháp khác mà công ty mẹ tại Việt Nam có thể xem xét là đàm phán với ngân hàng tại VIỆT NAM làm hồ sơ vay vốn để tăng vốn đầu tư cho Công ty con tại Pháp.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, Công ty mẹ tại Việt Nam phải làm thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài với Bộ kế hoạch và Đầu tư.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Sửa đổi hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

Ngày 29/12/2017, NHNN Việt Nam ban hành Thông tư số 22/2017/TT-NHNN về sửa đổi, bổ sung một …

Chat Zalo: 0904340664