Untitled 2
Hồ sơ dự án đầu tư

Những điểm mới của Luật Đất Đai

Luật Đất Đai năm 2013 đã được Quốc hội thông qua và có rất nhiều điểm mới, một trong những điểm mới đó là:

Thứ nhất: Luật đất đai 2013 đã thêm nhiều điều luật để quy định về quyền của Nhà nước.

Thứ hai: Luật đã bổ sung các quy định về điều tra, đánh giá đất đai nhằm khắc phục bất cập hiện nay; bổ sung những quy định quan trọng trong nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm khắc phục khó khăn khi lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Thứ ba: Luật thiết lập sự bình đẳng hơn trong việc tiếp cận đất đai giữa nhà đầu tư trong và nước ngoài; quy định cụ thể điều kiện được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư nhằm lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực thực hiện dự án.

Thứ tư: Luật quy định đầy đủ, rõ ràng về những trường hợp thật cần thiết mà Nhà nước phải thu hồi; quy định chế tài mạnh để xử lý đối với trường hợp không đưa đất đã được giao, cho thuê vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng; quy định giá đất bồi thường không áp dụng theo bảng giá đất mà áp dụng giá đất cụ thể do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Thứ năm:  Luật bổ sung quy định về các trường hợp đăng ký lần đầu, đăng ký biến động, đăng ký đất đai trên mạng điện tử;

Thứ sáu: Luật đất đai năm 2013 quy định rõ nguyên tắc định giá đất phải theo muc đích sử dụng đất hợp pháp tại thời điểm định giá, theo thời hạn sử dụng đất.

Thứ bảy: Luật đã dành một chương để quy định về việc xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai, đảm bảo quyền tiếp cận thông tin đất đai của mọi người dân.

Thứ tám: Luật quy định hoàn chỉnh hơn các chính sách đất đai đối với khu vực nông nghiệp;

Luật  bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2014.

Để xem văn bản mới này, khách hàng có thể tải ở  đây

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc của cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức sử …

Chat Zalo: 0904340664