Lưu ý về M&A đối với doanh nghiệp start up.

0
580
Câu hỏi: Đề nghị luật sư SBLAW đưa ra một số lưu ý về quy trình M&A đối với một doanh nghiệp start up như thế nào?
Trả lời: Với tư cách là một luật sư tư vấn đầu tư có nhiều kinh nghiệm, luật sư Trần Trung Kiên từ SBLAW đưa ra một số lưu ý quan trọng như sau:
+ Thông thường các nhà đầu tư tiềm năng không nhận chuyển nhượng vốn góp từ các thành viên/cổ đông sáng lập của doanh nghiệp startup ở các giai đoạn kêu gọi vốn.
+ Họ sẽ đầu tư vốn trực tiếp vào doanh nghiệp để mở rộng và tăng cường quy mô hoạt động cho doanh nghiệp thông qua việc tăng vốn điều lệ và qua đó giảm tỷ lệ nắm giữ vốn góp của các thành viên/cổ đông sáng lập trong doanh nghiệp.
+ Tiền vốn đầu tư mà nhà đầu tư cam kết đầu tư không được rót vào một lần mà sẽ được rót theo tiến độ triển khai dự án để đảm bảo tiền vốn đầu tư sẽ được sử dụng một cách hợp lý, hiệu quả và an toàn nhất.
+ Đi kèm với cam kết đầu tư góp vốn từ các nhà đầu tư, nhà đầu tư luôn luôn đòi hỏi doanh nghiệp startup phải đáp ứng một số điều kiện về tăng trưởng, cách thức quản lý và vận hành doanh nghiệp.