Untitled 2
pháp luật quy định về đăng kí và hành nghề kinh doanh có điều kiện ở Việt Nam
Đăng kí kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh

Nghị định số 102/2010 NĐ-CP  về  hướng dẫn Luật Doanh nghiệp, quy định về Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh các ngành nghề như sau:

Thứ nhất : Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh áp dụng theo các quy định của các luật, pháp lệnh, nghị định chuyên ngành hoặc quyết định có liên quan của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi chung là pháp luật chuyên ngành).

Thứ hai : Điều kiện kinh doanh được thể hiện dưới các hình thức:

1. Giấy phép kinh doanh;

2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh;

3. Chứng chỉ hành nghề;

4. Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;

5. Xác nhận vốn pháp định;

6.  Chấp thuận khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

7.  Các yêu cầu khác mà doanh nghiệp phải thực hiện hoặc phải có mới được quyền kinh doanh ngành, nghề đó mà không cần xác nhận, chấp thuận dưới bất kỳ hình thức nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thứ ba : Các quy định về loại ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh đối với ngành, nghề đó tại các văn bản quy phạm pháp luật khác ngoài các loại văn bản quy phạm pháp luật đã nêu tại khoản 1 Điều này đều không có hiệu lực thi hành.

Các bạn có thể dowload văn bản chính thức theo đường link nghi-dinh-102-2010-nd-cp-ve-huong-dan-luat-dn

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

thủ tục thành lập công ty

Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ

 1. Điều kiện về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất và trang thiết bị: Khoản …

Chat Zalo: 0904340664