Untitled 2

Đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Ngày 12/11/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 194/2013/qui định về việc đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh và có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2014.

Nghị định này có các nội dung chính sau:

– Nghị định này áp dụng đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006 và các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy phép kinh doanh trước ngày 01/7/2006

– Các cơ quan quản lý Nhà nước có trách nhiệm thực hiện đăng ký lại, đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép đầu tư hoặc Giấy phép kinh doanh;

Theo đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/07/2006 có quyền tự quyết định thời điểm đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp, đồng thời phải tổ chức quản lý và hoạt động theo quy định của pháp luật doanh nghiệp và pháp luật đầu tư hiện hành

Còn đối với các doanh nghiệp được thành lập theo Luật Đầu tư nước ngoài nhưng đã hết thời hạn hoạt động theo quy định tại Giấy phép đầu tư sau ngày 01/07/2006, mà chưa thực hiện thủ tục giải thể và có đề nghị được tiếp tục hoạt động, thì phải thực hiện đăng ký lại trước ngày 01/02/2014

Nghị định này thay thế cho Nghi định 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ qui định về việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

Các bạn có thể download Nghị định 194/2013/NĐ-CP tại đây: 194.2013.ND.CP

Xem thêm video về Doanh nghiệp khi hội nhập AEC của Luật sư SBLaw:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664