Quy định về chỉ dẫn địa lý trong TPP

0
377

Chỉ dẫn địa lý (CDĐL) là một trong những đối tượng được quy định trong TPP phần về sở hữu trí tuệ. Quy định này trong TPP có một số lưu ý như sau:

1.Đăng ký và bảo hộ CDĐL chỉ theo các Điều ước quốc tế.

TPP quy định khi một quốc gia thành viên tham gia đàm phán và ký kết các Điều ước quốc tế về đăng ký và bảo hộ CDĐL thì cần chú ý các điểm sau:

  • Cần phải xây dựng và áp dụng nguyên tắc hạn chế bảo hộ CDĐL có khả năng xung đột với các nhãn hiệu có trước, các tên gọi chung như đối với hệ thống quốc gia;
  • Cần phải công bố thông tin về đối tượng được xem xét trong khoảng thời gian thích hợp để các bên có quyền và lợi ích liên quan có thể nộp đơn phản đối việc bảo hộ;.

2. Về thủ tục công nhận CDĐL

TPP quy định việc đăng ký bảo hộ CDĐLcó thể thông qua hệ thống đăng ký nhãn hiệu hoặc thông qua quy trình đăng ký riêng nhưng hệ thống này phải xây dựng các quy định về thủ tục phản đối việc cấp văn bằng bảo hộ và thủ tục chấm dứt hoặc huỷ bỏ hiệu lực của văn bản bằng bảo hộ. Việc đăng ký CDĐL cũng có thể giống với việc đăng ký nhãn hiệu.

TPP cũng có quy định là trong trường hợp CDĐL hoặc một yếu tố nào đó cấu thành CDĐL nếu đã trở thành tên gọi chung của hàng hoá, dịch vụ từ trước tại một quốc giai thành viên thì sẽ không có khả năng được đăng ký và bảo hộ nữa.

Quy định này có nghĩa là những tên gọi chung, không có khả năng phân biệt thì cũng sẽ không được bảo hộ là CDĐL.

3.Quy định về mối quan hệ giữa CDĐL và nhãn hiệu đã được bảo hộ

TPP có quy định về việc xác lập quyền đối với CDĐL như sau: CDĐL sẽ không được xác lập quyền và bảo hộ nếu CDĐL đó có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu về nguồn gốc thương mại trên cơ sở quyền được xác lập theo nguyên tắc nộp đơn đầu tiên. Tuy nhiên, CDĐL có thể được đăng ký nếu rơi vào trường hợp ngoại lệ.

TPP cũng quy định nếu CDĐL trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với một nhãn hiệu đã được bảo hộ trước đó hoặc nhãn hiệu nổi tiếng thì việc bảo hộ và sử dụng chỉ dẫn địa lý bị hạn chế bởi quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu.

TPP cũng quy định về việc sử dụng CDĐL như sau: Chủ sở hữu một nhãn hiệu có thể ngăn cấm việc sử dụng CDĐLnếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc của hàng hóa và dịch vụ.