Untitled 2
Quyền và nghĩa vụ của bên nhận công nghệ

Quyền và nghĩa vụ của bên nhận công nghệ

Theo Điều 21 Luật chuyển giao công nghệ thì Quyền và nghĩa vụ của bên nhận công nghệ được quy định như sau:

–         Yêu cầu bên nhận công nghệ thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng

–         Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp liên quan đến công nghệ được chuyển giao

–         Được thuê tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện dịch vụ chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật

–         Yêu cầu bên giao công nghệ áp dụng các biện pháp khắc phục, bồi thường thiệt hại trong trường hợp bên giao công nghệ  không thực hiện đúng các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác

–         Khiếu nại, khởi kiện vi phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật

–         Hưởng ưu đãi theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan

Bên cạnh các quyền, bên nhận có các nghĩa vụ sau:

–         Thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng, bồi thường thiệt hại cho bên giao công nghệ, bên thứ ba do vi phạm hợp đồng

–         Giữ bí mật thông tin trong quá trình đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ theo yêu cầu của đối tác đàm phán

–         Làm thủ tục xin cấp phép chuyển giao công nghệ trong trường hợp chuyển giao từ Việt Nam ra nước ngoài công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao

–         Thực hiện nghĩa vụ về tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2007

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Quy định mới về Hợp đồng chuyển giao công nghệ

Ngày 19 tháng 6 năm 2017, Luật Chuyển giao công nghệ đã được Quốc hội …

Chat Zalo: 0904340664