Untitled 2
Vấn đề rà soát và hiệu chỉnh hợp đồng kinh tế

Rà soát và hiệu chỉnh hợp đồng kinh tế

Quý Khách hàng đang có nhu cầu tìm kiếm một Công ty Luật chuyên nghiệp để rà soát và hiệu chỉnh Hợp đồng kinh tế giữa Khách hàng với đối tác của mình liên quan đến việc cung cấp sản phẩm ra thị trường, SBLaw có đủ khả năng và kinh nghiệm để tiến hành công việc nêu trên:

1.  PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA LUẬT SƯ

Luật sư của SBLaw sẽ tiến hành các công việc sau:

Rà soát Hợp đồng:

Rà soát và hiệu chỉnh hợp đồng kinh tế trên cơ sở bảo đảm tốt nhất quyền lợi của

Quý Khách hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam;

Hiệu chỉnh dự thảo Hợp đồng hợp tác kinh doanh trên cơ sở ý kiến đánh giá và

khuyến nghị của Quý Khách hàng (tối đa không quá 02 lần hoặc 10 giờ làm việc).

2.   TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN

Với phạm vi dịch vụ như nêu trên, chúng tôi dự liệu kế hoạch triển khai công việc như sau:

a. Chúng tôi sẽ thu thâp thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng. Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ nghiên cứu, đánh giá về các vấn đề pháp cần lưu tâm trong quá trình thực hiện Giao dịch mục tiêu. Để phục vụ cho việc hiểu rõ thêm mục tiêu cũng như địa vi pháp lý hiện thời của Quý Khách hàng, chúng tôi có thể đề xuất gặp gỡ trực tiếp để thảo luận chi tiết giữa Luật sư của chúng tôi với Quý khách hàng.

b. Rà soát và hiệu chỉnh hợp đồng kinh tế: Trên cơ sở hiểu rõ mục tiêu và địa vị pháp lý của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ rà soát và hiệu chỉnh Hợp đồng kinh tế trên cơ sở bảo đảm tốt nhất quyền lợi của Quý Khách hàng theo khuôn khổ quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.

3.   TÀI LIỆU CHUYỂN GIAO

Tài liệu được chuyển cho Khách hàng là Hợp đồng kinh tế như được nêu ở trên gồm các điều khoản bảo đảm bao hàm được các nội dung mà Khách hàng mong muốn bằng tiếng Việt.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

đất đai

Chủ sở hữu có được bán nhà khi chưa hết thời hạn cho thuê nhà không?

Câu hỏi: Tôi là Vũ, ở Hà Nội. Tháng 8/2015, tôi có ký hợp đồng …

Chat Zalo: 0904340664