Untitled 2

Tên miền đã được pháp luật cho phép chuyển nhượng.

Ngày 1/7/2014  Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền internet.

Một trong những điểm rất mới của Quyết định 38 đó là cho phép các tổ chức và cá nhân có thể mua bán và chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền.

Đây là một quy định rất mới so với trước đây bởi theo quy định của Nghị định 97 về quản lý Internet, Việt Nam không cấm chuyển nhượng tên miền nhưng cũng không có quy định cho phép chuyển nhượng.

Theo Quyết định 38, việc chuyển nhượng tên miền được quy định như sau:

Điều 35. Thủ tục chuyển nhượng quyền Sử dụng tên miền Internet

1. Hồ Sơ chuyển nhượng:

Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được lập thành một bộ, bao gồm các tài liệu sau:

a) Văn bản đề nghị chuyền nhượng và nhận chuyển nhượng tên miền Internet có dấu và chữ ký của người đại diện theo pháp Iuật của tổ chức hoặc chữ ký của cá nhân là chủ thể đang đứng tên đăng ký sử dụng tên miền Internet được chuyển nhượng; dấu và chữ kỷ của người đại diện theo pháp luật của tổ chức hoặc chữ ký của cả nhân nhận chuyển nhượng;

b) Bản khai thông tin đăng kỷ sử dụng tên miền Internet của bên nhận chuyển nhượng.

2. Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Intemet thông qua đấu giá:

a) Tổ chức, cả nhân chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miên Internet nộp hồ sơ chuyển nhượng theo quy định tại Khoản 1 Điều này trực tiếp hoặc qua đường bưu chính về Bộ Thông tin và Truyền thông;

b) Bộ Thông tin và Truyền thông kiếm tra tính đầy đủ và chính xác của hồ sơ chuyển nhượng, Xem xét quyết định cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Intemet trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và thông báo bằng văn bản cho bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng về việc đồng ý cho phép chuyển nhượng; thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền Internet của bên nhận chuyển nhượng cho nhà đăng ký đang quản lý tên miền Intemet;

Trường họp không cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Intemet, Bộ Thông tin Và Truyền thông thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin chuyển nhượng và nêu rõ lý do từ chối.

c) Sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Bộ Thông Tin và Truyền thông cho phép chuyển nhượng tên miền Internet, tổ chức, cá nhân thực hiện nộp thuế chuyển nhượng;

đ) Sau khi các bên hoàn thành việc nộp thuế chuyển nhượng theo quy định, bên nhận chuyển nhượng phải hoàn tẩt các thủ tục đăng ký lại tên miền Intemet tại nhà đăng kỷ đang quản lý tên miền Internet theo quy định;

đ) Nhà đăng ký đang quản lý tên miền Internet căn cứ thông báo của Bộ Thông tin và Truyền thông để thực hiện các thủ tục đăng ký tên miền Internet cho bên nhận chuyễn nhượng, lưu giữ hồ sơ và thực hiện việc báo cáo theo quy định.

3. Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Intemet không qua đấu giá:

a) Tổ chức, cả nhân chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet nộp hồ sơ chuyển nhượng theo quy định tại Khoản 1 Điều này trực tiếp hoặc qua đường bưu chính về nhà đăng ký đang quản lý tên miền Internet đó;

b) Nhà đăng kỷ đang quản lý tên miền Internet kiểm tra tính đầy đủ và chính xác của hồ sơ chuyển nhượng, Xem xét tên miền có đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định và thông báo bằng văn bản cho bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng về việc tên miền được chuyển nhượng;

Trường hợp tên miền Intemet không được phép chuyển nhượng quyền sử dụng, nhà đăng ký đang quản Iý tên miền Intemet thông báo băng văn bản cho tổ chức, cá nhân nộp hô sơ xin chuyển nhượng và nêu rõ lý do từ chối.

c) Sau khi nhận được Văn bản chấp thuận của nhà đăng ký đang quản lý tên miền Internet được chuyển nhượng tên miền Internet, tổ chức, cá nhân thực hiện nộp thuế chuyển nhượng;

d) Sau khi các bên hoàn thành việc nộp thuế chuyễn nhượng theo quy định, bên nhận chuyển nhượng phải hoàn tât các thủ tục đãng ký lại tên miên Internet tại nhà đăng ký đang quản lý tên miền Intemet theo quy định;

đ) Nhà đăng ký đang quản lý tên miền Internet thực hiện các thủ tục đăng ký lại tên miền Internet cho bên nhận chuyển nhượng, lưu giữ hồ sơ và thực hiện việc báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý trong trường hợp cần thiết.

4. Giao dịch chuyển nhượng bị coi là không hợp pháp trong trường hợp các bên tham gia quá trình chuyển nhượng không thực hiện nghĩa Vụ nộp thuế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, hoặc không thông qua nhà đăng ký đang quản lý tên miền Internet.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014.

Quý khách có thể xem toàn bộ quy định về việc đấu giá, mua bán, chuyển nhượng tên miền tại đây.Quyết định 38

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Không cho phép dân cư sinh sống trong khu công nghiệp

Ngày 22/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản …

Chat Zalo: 0904340664