Untitled 2
Quy định về việc tổ chức các Tòa chuyên trách

Thạn hạn bảo hành tối thiểu là 5 năm đối với nhà ở.

Theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BXD phát sinh hiệu lực từ ngày 01/05/2016 thì bên nhận thầu thi công xây dựng công trình phải bảo hành các công trình, thiết bị theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng thi công xây dựng đã .ký

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định một số điểm mới nhứ sau:

1.Thời gian bảo hành đối với hạng mục công trình, công trình xây dựng cấp đặc biệt và cấp 1 tối thiểu là 24 tháng;

2.Thời gian áp dụng với các công trình, hạng mục công trình còn lại, ít nhất là 12 tháng; riêng với nhà ở, thời gian bảo hành tối thiểu là 05 năm.

3. Thời gian áp dụng đối với các thiết bị, thời gian bảo hành được xác định theo hợp đồng thi công nhưng không ngắn hơn thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất và được tính từ khi nghiệm thu hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị.

4 Thông tư cũng quy định chi tiết về mức bảo đảm bảo hành, tối thiểu bằng 3% giá trị hợp đồng đối với công trình xây dựng đặc biệt và cấp 1; 5% giá trị hợp đồng với các công trình xây dựng còn lại.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Bán nhà

Cán bộ, công chức có được tham gia vào hoạt động kinh doanh bất động sản không?

Câu hỏi: Tôi là cán bộ nhà nước và hiện tại tôi đang có một …

Chat Zalo: 0904340664