Untitled 2
Ký tên

Thời điểm công ty cổ phần phải lập sổ đăng ký cổ đông

Câu hỏi: Thời điểm công ty cổ phần phải lập Sổ đăng ký cổ đông là khi nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 121 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

Điều 121. Sổ đăng ký cổ đông

  1. Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này.
  2. Sổ đăng kýcổ đông phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
  3. a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
  4. b) Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
  5. c) Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp;
  6. d) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;

đ) Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.

Như vậy, công ty cổ phần phải lập và lưu giữ Sổ đăng ký cổ đông từ khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Ngoài ra, Sổ đăng ký cổ đông phải được lưu giữ ở trụ sở chính của công ty hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664