Untitled 2
xủ lý vi phạm tại việt nam
trinh tu thu tạm ngung kinh doanh

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Luật sư có thể cho chúng tôi biết về thủ tục tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp?

Luật sư trả lời: Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh, đây là quy định vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo quyền lợi của chủ doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn  tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày  tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Quy định này áp dụng trong trường hợp  doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh  trước  thời hạn thông báo.  Nội dung thông báo gồm:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

2. Ngành, nghề kinh doanh.

3. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá 1 (một) năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá 2 (hai) năm.

4. Lý do tạm ngừng kinh doanh.

5. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo thông báo phải có quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và ghi vào sổ theo dõi.

Trong thời hạn tạm ngừng kinh doanh , doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng, và người lao động có thỏa thuận khác .

 

 

 

 

 

 

 

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664