THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

0
40

Câu hỏi:

Thưa Luật sư, chúng tôi là một trường đại học tư thục muốn thành lập tổ chức khoa học công nghệ dưới hình thức Viện. Nhờ Luật sư tư vấn về điều kiện, thủ tục cần thiết để thành lập tổ chức khoa học công nghệ này.

Xin cảm ơn Luật sư. Rất mong sớm nhận được phản hồi từ Luật sư.

Luật sư trả lời: 

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của Khách hàng, chúng tôi xin tư vấn như sau:

 • Điều kiện về điều lệ tổ chức và hoạt động

 1. Tên tổ chức khoa học và công nghệ bao gồm tên đầy đủ, tên giao dịch quốc tế và tên viết tắt (nếu có), được viết bằng các chữ cái trong Bảng chữ cái tiếng Việt, có thể kèm theo các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu, phát âm được. Tên đầy đủ bao gồm hình thức của tổ chức khoa học và công nghệ, tên riêng của tổ chức khoa học và công nghệ.
 2. Tên gọi của tổ chức phải phù hợp với lĩnh vực hoạt động chính, không được trùng lặp với tổ chức khoa học và công nghệ khác, không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc, bảo đảm không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các tổ chức, cá nhân đang được bảo hộ tại Việt Nam.
 3. Mục tiêu, phương hướng hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ không được vi phạm các quy định tại Điều 8 của Luật khoa học và công nghệ và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
 4. Trụ sở chính có địa chỉ được xác định rõ theo địa danh hành chính, có số điện thoại, số fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).
 5. Người đại diện.
 6. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức khoa học và công nghệ phù hợp mục tiêu, phương hướng hoạt động.
 7. Lĩnh vực hoạt động, thuộc một trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm; sản xuất, kinh doanh sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; dịch vụ khoa học và công nghệ.
 8. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của các chức danh trong bộ máy lãnh đạo và các cơ quan khác của tổ chức khoa học và công nghệ.
 9. Vốn điều lệ của tổ chức, bao gồm tiền mặt và các tài sản khác quy ra tiền; nguyên tắc tăng giảm vốn hoạt động và các nguyên tắc về tài chính khác.
 10. Điều kiện, trình tự, thủ tục sáp nhập, chia, tách, giải thể (nếu có).
 11. Cam kết tuân thủ pháp luật.

 • Điều kiện về nhân lực khoa học và công nghệ

 1. Mỗi tổ chức khoa học và công nghệ phải có ít nhất 05 (năm) người có trình độ đại học trở lên bao gồm làm việc chính thức và kiêm nhiệm, trong đó có ít nhất 30% có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động và ít nhất 40% làm việc chính thức.
 2. Trường hợp thành lập tổ chức khoa học và công nghệ để phát triển ngành khoa học và công nghệ mới thì tổ chức khoa học và công nghệ phải có ít nhất (một) người có trình độ đại học trở lên thuộc ngành đăng ký hoạt động làm việc chính thức.
 3. Người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ phải có trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm quản lý, năng lực chuyên môn phù hợp.
 4. Đối với tổ chức khoa học và công nghệ là cơ sở giáo dục đại học thì người đứng đầu phải đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về giáo dục đại học.

 • Điều kiện về cơ sở vật chất – kỹ thuật

Có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng trụ sở, nhà xưởng, phòng thí nghiệm, máy móc thiết bị, tài sản trí tuệ, các phương tiện vật chất – kỹ thuật khác để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức khoa học và công nghệ. 

 • Điều kiện về giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

Sau khi thành lập, Viện sẽ phải tiến hành thủ tục đăng ký hoạt động khoa học công nghệ để được cấp Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ. 

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

 1. Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ;
 2. Quyết định thành lập tổ chức khoa học và công nghệ;
 3. Lý lịch khoa học của người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ;
 4. Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập phê duyệt;
 5. Tài liệu chứng minh có đủ nhân lực và cơ sở vật chất – kỹ thuật theo quy định của pháp luật để hoạt động khoa học và công nghệ.

Trình tự, thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ:

 1. Sở Khoa học và Công nghệ nơi tổ chức khoa học và công nghệ đặt trụ sở chính tiếp nhận 02 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động khoa học công nghệ.
 2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trong thời hạn chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để sửa đổi, bổ sung;
 3. Sở Khoa học và Công nghệ trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

Căn cứ pháp lý tham khảo:

Nghị định 08/2014/NĐ-CP ban hành ngày 27 tháng 01 năm 2014, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ (“Nghị định 08/2014/NĐ-CP”)