Ủy ban chứng khoán nhà nước

0
409
Ủy ban chứng khoán nhà nước

Là cơ quan quản lý chuyên ngành về chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có vai trò quan trọng trong việc tổ chức và quản lý Nhà nước về Thị trường chúng khoán. UBCKNN có những nhiệm vụ sau:

  •  Giải quyết các khiếu nại, tố cáo.
  • Quản lí các dự án đầu tư và xây dựng thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật, tham gia thẩm định các đề án, dự án quan trọng thuộc lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ tài chính.
  • Hướng dẫn, tạo điều kiện cho các tổ chức hiệp hội chứng khoán thực hiện mục đích, tôn chỉ và điều lệ hoạt động của hiệp hội, kiểm tra thực hiện các quy định của nhà nước, xử lí hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lí các vi phạm pháp luật của hiệp hội chứng khoán theo quy định của pháp luật;
  • Tổ chức nghiên cứu khoa học về chứng khoán và thị trường chứng khoán, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của UBCKNN và các đơn vị trực thuộc, nhân viên kinh doanh chứng khoán và các đối tượng tham gia thị trường chứng khoán, tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ cập kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán cho các tổ chức và cho công chúng
  • Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật.
  • Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của UBCKNN theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng Bộ tài chính phê duyệt
  • Quản lí về tổ chức bộ máy, biên chế; chỉ đạo thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỉ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lí của UBCKNN; thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật. ; quản lí tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.
  • Thực hiện chế độ báo cáo với Bộ trưởng Bộ tài chính để Bộ trưởng báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.