Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ chỉ được thực hiện 1 lần

0
13

Một số khoản nợ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ được xem xét, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ như đã được phân loại trước khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Tuy nhiên việc này chỉ được thực hiện một lần. Để thực hiện điều này, khoản nợ đó phải đáp ứng được đầy đủ các điều kiện được quy định tại tại Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 02/2013/TT-NHNN. Cụ thể:

i) Khoản nợ mà việc cấp tín dụng không vi phạm các quy định của pháp luật;

ii) Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ là phù hợp với mục đích của dự án vay vốn trong hợp đồng tín dụng;

iii) Khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích;

iv) Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ chỉ được thực hiện khi khách hàng không có khả năng trả nợ đúng kỳ hạn trả nợ gốc và/hoặc lãi vốn vay trong phạm vi thời hạn cho vay hoặc không có khả năng trả nợ hết nợ gốc và/hoặc lãi vốn vay  đúng thời hạn cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng, có phương án trả nợ mới khả thi, phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh, dịch vụ;

v) Khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đáp ứng được quy định của Ngân hàng Nhà nước về các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, bao gồm cả tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn, dài hạn trong trường hợp cơ cấu lại khoản nợ ngắn hạn để thành khoản nợ trung hạn, dài hạn.

Đây là quy định tại Thông tư số 09/2014/TT-NHNN về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2013/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước  về phân loại tài sản, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư này chính thức có hiệu lực từ ngày 20 tháng 03 năm 2014.

Theo đó, Chỉ thị số 04/CT-NHNN ngày 17 tháng 09 năm 2013; Thông tư số 12/2013/TT-NHNN ngày 27 tháng 05 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Quyết định số 780/QĐ-NHNN ngày 23 tháng 04 năm 2012 sẽ hết hiệu lực.

Để tìm  hiểu chi tiết Thông tư số 09/2014/TT-NHNN, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau