Untitled 2

Cá nhân được góp vốn tối đa 5% vào tổ chức tài chính vi mô

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư số 03/2018/TT-NHNN quy định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô.

Theo đó, tỷ lệ sở hữu vốn góp tại tổ chức tài chính vi mô được quy định như sau:

– Tỷ lệ sở hữu vốn góp của một thành viên góp vốn là cá nhân tối đa không quá 05% vốn điều lệ;

– Tỷ lệ sở hữu vốn góp của một thành viên góp vốn và người liên quan tối đa không vượt quá 50% vốn điều lệ;

– Tỷ lệ sở hữu vốn góp của tất cả các thành viên góp vốn là tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội phải đạt tỷ lệ tối thiểu là 25% vốn điều lệ;

– Tỷ lệ sở hữu vốn góp của các thành viên góp vốn trong nước không phải là tổ chức chính trị, chính trị – xã hội không được vượt quá tỷ lệ sở hữu vốn góp của các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội;

– Tỷ lệ sở hữu vốn góp của các thành viên góp vốn nước ngoài không được vượt quá tỷ lệ sở hữu vốn góp của các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội (quy định hiện hành là phải dưới 50% vốn điều lệ).

Thông tư số 03/2018/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2018.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Sửa đổi hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

Ngày 29/12/2017, NHNN Việt Nam ban hành Thông tư số 22/2017/TT-NHNN về sửa đổi, bổ sung một …

Chat Zalo: 0904340664