Các phương thức giám sát hải quan

0
17
Các phương thức giám sát hải quan

Để bảo đảm sự nguyên trạng của hàng hóa, phương tiện vận tải đang thuộc đối tượng quản lý hải quan , Nghị định số 154/2005/NĐ-CP  quy định các phương thức giám sát hải quan như sau:

Thứ nhất, Niêm phong hải quan bao gồm: niêm phong bằng giấy niêm phong hải quan, bằng dây hoặc bằng khóa chuyên dụng hải quan. Các trường hợp sau đây phải niêm phong hải quan:

  • Hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu
  • Hàng hóa nhập khẩu chuyển cảng được gỡ xuốn cửa khẩu nhập và xếp lên phương tiện vận tải khác để vận chuyển đến cảng đích.
  • Hàng hóa xuất khẩu được kiểm tra tại địa điểm ngoài cửa khẩu vận chuyển ra cửa khẩu xuất.
  • Hàng hóa xuất khẩu do hải quan cửa khẩu xuất kiểm tra thực tế.

Thứ hai, giám sát trực tiếp của công chức hải quan.

Thứ ba, giám sát bằng phương tiện kỹ thuật

Thứ tư, không áp dụng phương thức giám sát trực tiếp của công chức hải quan đối với hàng hóa được lưu trữ, vận chuyển ở ngoài phạm vi, địa bàn hoạt động của cơ quan hải quan, trừ trường hợp cần thiết do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Please enter your comment!
Please enter your name here