Các trường hợp quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản

0
49

+ Trong các trường hợp đặc biệt do Nhà nước quyết định

+ Hội nghị chủ nợ không thành

+ Sau khi có Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ lần thứ nhất