Untitled 2

Cán bộ công nhận viên nhà nước có quyền góp vốn vào công ty khác không?

Tình huống:  Nếu tôi là cán bộ công nhân viên nhà nước, vậy tôi có được tham gia góp vốn vào công ty khác được không?
Luật sư trả lời: Trước tiên chúng tôi xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:
Khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp Việt Nam 2005 quy định các trường hợp tổ chức, cá nhân không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam
“2. Tổ chức, cá nhân sau đây không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:
a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
b) Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;
c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;
d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
e) Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh;
g) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.”
Nếu bạn cán bộ công nhân viên nhà nước và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước thì không được tham gia thành lập, quản lý hoặc góp vốn thành lập vào công ty khác vì không phù hợp với điểm b khoản 2 điều 13 Luật Doanh nghiệp 2005.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân

Câu hỏi: Thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân. Luật sư …

Chat Zalo: 0904340664