Untitled 2
đầu tư nước ngoài

Công tác kiểm tra dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Việc kiểm tra dự án đầu tư nước ngoài phải đảm bảo thực hiện không quá một lần trong một năm đối với một doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra.

Đối với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan quản lý đầu tư tại địa phương chủ trì tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, có trách nhiệm xây dựng và thông báo cho  các cơ quan liên quan việc tổ chức kiểm tra để phối hợp thực hiện; thông báo cho doanh nghiệp, nhà đầu tư về kế hoạch kiểm tra ít nhất là 7 ngày làm việc trước khi tiến hành việc kiểm tra.

Ngoài việc thanh tra, kiểm tra thường xuyên theo quy định của pháp luật về quản lý nhà nước về đầu tư và hoạt động của nhà đầu tư thì có thể thực hiện việc thanh tra, kiểm tra đột xuất doanh nghiệp khi doanh nghiệp vi phạm cá quy định về hoạt động kinh doanh, bảo vệ mội trường, thuế, xuất khẩu, lao động…

Thành phần đoàn thanh tra, kiểm tra sẽ do cơ quan chủ trì quyết định tùy thuộc vào nội dung của việc thanh tra, kiểm tra.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664