Đăng ký bản quyền tác giả đối với website

0
15
ban-quyen-website

SBLaw tư vấn về thủ tục đăng ký bản quyền tác giả đối với website như sau:

1. Bản quyền tác giả đối với website

Theo quy định của pháp luật hiện hành, website của Quý Công ty có thể được bảo hộ dưới 02 dạng tác phẩm khác nhau đó là:

–         Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng đối với giao diện của website: Khi đăng ký bảo hộ dưới dạng tác phẩm mỹ thuật ứng dụng đối với giao diện website, Quý Công ty sẽ được Cục Bản quyền ghi nhận và bảo hộ đối với các hình ảnh thiết kế, cách bố trí và sắp đặt các hình ảnh đó trên giao diện website của mình.

–         Chương trình máy tính đối với bộ khung website: Khi đăng ký bảo hộ dưới dang chương trình máy tính đối với bộ khung website, Quý Công ty sẽ được Cục Bản quyền ghi nhận và bảo hộ đối với bộ mã nguồn để dựng nên website của mình, các chức năng của website của mình.

Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng và bảo hộ, Quý Công ty có thể lựa chọn cho website của mình một phương án đăng ký phù hợp, SBLaw hân hạnh tư vấn và hỗ trợ Quý Công ty trong các thủ tục đăng ký bản quyền tác giả đối với website tại Cục Bản quyền tác giả với các nội dung sau:

2. Công việc thực hiện và thủ tục cần thiết để đăng ký bản quyền tác giả

2.1     Công việc thực hiện

SBLaw có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho Quý Công ty dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả cho website của Quý Công ty tại Cục Bản Quyền Tác Giả, bao gồm các công việc sau đây:

–  Soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc đăng ký bản quyền tác giả.

–  Nộp và theo dõi hồ sơ đăng ký tại Cục Bản quyền tác giả.

– Thay mặt Quý Công ty tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi Quý Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả.

Thời hạn để Quý Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả là từ 10 đến 15 ngày làm việc kể từ ngày SBLaw nộp hồ sơ hợp lệ.

2.2.    Các tài liệu cần thiết để nộp đơn:

Quý Công ty vui lòng chuẩn bị và cung cấp cho SBLaw các tài liệu sau đây để chúng tôi lập thành bộ hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả:

  1. 02 Giấy Ủy quyền (theo mẫu của SBLaw soạn thảo).
  2. 02 Quyết định giao nhiệm vụ của công ty (theo mẫu của SBLaw soạn thảo).
  3. 02 Giấy cam đoan của tác giả (theo mẫu của SBLaw soạn thảo)
  4. 02 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chủ sở hữu tác phẩm.
  5. 02 bản sao chứng minh nhân dân của tác giả.
  6. 02 đĩa chương trình và 02 bản mô tả chương trinh phần mềm cần đăng ký (trong trường hợp đăng ký bản quyền cho bộ khung website)
  7. 02 bản in giao diện website cần đăng ký (trong trường hợp đăng ký bản quyền cho giao diện website.