Dịch vụ tư vấn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

0
64

SBLAW cung cấp dịch vụ về tư vấn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) cho các doanh nghiệp hoạt động và kinh doanh tại Việt Nam.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

1. Tư vấn chiến lược mua-bán, sáp nhập
· Chọn lựa hình thức (mua/bán, sáp nhập).
· Tìm kiếm, lựa chọn đối tác để thực hiện giao dịch.
· Tư vấn về giá và cách thức giao dịch.
 
2.  Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp
· Tập hợp thông tin và đánh giá phương án phù hợp.
· Áp dụng các phương pháp xác định giá trị Dong Minh và đề nghị mức giá.
 
3.  Phối hợp với hãng kiểm toán nhằm kiểm toán Tai Chinh
· Kiểm toán tình hình tài chính của doanh nghiệp mục tiêu
 
4. Tư vấn pháp lý trong quá trình M&A
· Kiểm tra tình trạng pháp lý của doanh nghiệp (Due Diligence).
· Tư vấn các điều chỉnh cần thiết về thủ tục pháp lý và hiện trạng của doanh nghiệp mục tiêu cho phù hợp với các quy định hiện hành.
· Xây dựng bản chào (bản công bố thông tin) dựa trên tài liệu thu thập và của doanh nghiệp cung cấp.
5. Tư vấn xây dựng, thương lượng Hợp đồng và giám sát thực hiện Hợp đồng
· Tư vấn thương lượng và xây dựng hợp đồng phù hợp với tiêu chí của hai bên.
· Giám sát việc thực hiện hợp đồng mua bán giữa khách hàng và nhà đầu tư chiến lược.
· Tư vấn về hoạt động sau M&A (post – M&A): tổ chức, tái cơ cấu, chiến lược hoạt đông, kinh doanh,…)
6.  Tư vấn và soạn thảo hồ sơ mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.
· Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên của từng Công ty để thông qua nội dung sáp nhập Công ty;
· Tư vấn Hợp đồng sáp nhập và thông qua các nội dung sáp nhập;
· Tư vấn thủ tục và điều kiện sáp nhập;
·  Tư vấn Phương án sử dụng lao động;
· Tư vấn thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập;
· Tư vấn thời hạn thực hiện sáp nhập;
· Tư vấn xây dựng Điều lệ Công ty nhận sáp nhập.
· Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ sáp nhập.
· Tiến hành các thủ tục sáp nhập tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.