Hướng dẫn chính thức của Bộ lao động thương binh xã hội về lương ngừng việc trong thời gian dịch bệnh

0
10

Ngày 25 tháng 3 năm 2020, Bộ lao động thương binh và xã hội đã có công văn số 1064/LĐTBXH-QHLĐTL hướng dẫn chính thức về việc trả lương ngừng việc theo Điều 98 Bộ luật lao động.

Theo đó, các trường hợp sau đây thì tiền lương trong thời gian ngừng việc sẽ được thực hiện theo Khoản 3, Điều 98 Bộ luật lao động, cụ thể, lương trong thời gian ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không thấp hơn lương tối thiểu vùng:

Người lao động là người nước ngoài trong thời gian chưa được quay trở lại Doanh nghiệp làm việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền

+ Người lao động phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền

+ Người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp không hoạt động được vì chủ sử dụng lao động hoặc những người lao động khác trong cùng doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp đó đang trong thời gian cách ly hoặc chưa được quay trở lại DN làm việc

Trường hợp Doanh nghiệp gặp khó khăn về nguyên vật liệu, thị trường dẫn tới không bố trí đủ việc làm, người sử dụng lao động có thể tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với HĐLĐ theo quy định tại Điều 31 Bộ luật lao động.

Nếu doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dẫn tới giảm chỗ làm việc thì thực hiện sắp xếp lao động theo Điều 38 hoặc Điều 44 Bộ luật lao động.