Untitled 2

Khai thuế và khấu trừ thuế đối với Thuế thu nhập cá nhân

Ngày 27/6/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 65/2013/NĐ-CP,  quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

Ngày 15/8/2013,  Bộ tài chính cho ra đời Thông tư 111/2013/TT-BTC, về Hướng dân luật thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào những văn bản pháp lý nêu trên, Quy định mới về thuế thu nhập cá nhân  gồm những điểm nổi bật sau:

Thứ nhất:  Về khai thuế

Cá nhân thực hiện khai thuế TNCN theo quý nếu thuế GTGT khai theo quý hoặc thuế TNCN phải nộp tháng 7/2013 dưới 50 triệu.

Nếu thuế TNCN phải nộp tháng 7/2013 trên 50 triệu đồng thì các cá nhân sẽ thực hiện khai thuế TNCN theo tháng.

Thứ hai:  Về giảm trừ gia cảnh

 Mức giảm trừ gia cảnh:

–   Đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng, 108 triệu đồng/năm.

–  Đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

Thứ ba: Về khấu trừ đối với cá nhân không có hợp đồng hoặc hợp đồng dưới 3 tháng

Nếu tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

Nghị định 65/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/07/2013.

Thông tư 111/2013/TT- BTC  có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2013.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

thuế môn bài

Mức thuế môn bài của doanh nghiệp áp dụng thế nào?

Doanh nghiệp hỏi: Đề nghị SBLAW cho chúng tôi biết mức thuế môn bài áp …

Chat Zalo: 0904340664