Untitled 2

Luật hợp tác xã 2013

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Ngày 19-11-2012, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa ban hành Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH12.

Luật này áp dụng đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thành viên hợp tác xã (sau đây gọi là thành viên), hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã (sau đây gọi là hợp tác xã thành viên) và tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức, hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013

Download tại đây: 23_hoptacxa

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch theo nguyên tắc tự nguyện

Ngày 19 tháng 6 năm 2017, Luật Du lịch đã được Quốc hội chính thức …

Chat Zalo: 0904340664