Những hướng dẫn mới về hành nghề luật sư

0
384

Ngày 24/6/2021, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 05/2021/TT-BTP (“Thông tư 05”) về việc hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.

Dưới đây là một số điểm mới đáng lưu ý của Thông tư 05:

1.Về luật sư:

– Thông tư 05 quy định rõ giấy tờ chứng minh là người được miễn đào tạo nghề luật sư hoặc miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư bao gồm một trong các giấy tờ sau đây:

+ Bản sao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên hoặc Nghị quyết của HĐND, Biên bản bầu thẩm phán của HĐND đối với trường hợp thẩm phán do HĐND cấp huyện, cấp tỉnh bầu.

Quy định hiện hành không đề cập đến quyết định bổ nhiệm lại.

+ Bản sao Quyết định phong hàm Giáo sư, Phó Giáo sư chuyên ngành luật hoặc bản sao bằng tiến sỹ luật.

+ Bản sao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thẩm tra viên cao cấp ngành Tòa án, kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát, thẩm tra viên chính ngành Tòa án, kiểm tra viên chính ngành Kiểm sát.

Quy định hiện hành không đề cập đến quyết định bổ nhiệm lại.

+Bản sao Quyết định bổ nhiệm chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp, chuyên viên chính, nghiên cứu viên chính, giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật.

+ Bản sao Quyết định tuyển dụng, hợp đồng làm việc trong lĩnh vực pháp luật.

Trong khi hiện hành quy định Giấy xác nhận về thời gian công tác.

+  Các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh là người được miễn đào tạo nghề luật sư; miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư.

– Thông tư 05 cụ thể hoá các trường hợp được công nhận đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài. Các giấy chứng nhận được công nhân khi được cấp bởi cơ sở đào tạo (i) tại nước ngoài thuộc phạm vi của điều ước quốc tế, thoả thuận công nhận có đi có lại mà Việt Nam ký kết; (ii) mà chương trình đào tạo đó được công nhận hoặc cho phép cấp văn bản, chứng chỉ , giấy tờ tốt nghiệp đào tạo hành nghề luật sư ở nước ngoài.

– Thông tư 05 đã bổ sung phương thức nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của Bộ tư pháp tạo thuận lợi cho người hoàn thành chương trình đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài muốn được công nhận ở Việt Nam.

– Thông tư 05 bổ sung đầy đủ các trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư, chặt chẽ thủ tục thu hồi kèm cơ chế giám sát hoạt động này.

– Thông tư 05 làm rõ biện pháp thi hành thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư theo đó, người đạt yêu cầu kiểm tra nộp hồ sơ cấp lại từ Đoàn Luật sư trong khi đó người được miễn tập sự hành nghề luật sư thì hồ sơ nộp từ Sở tư pháp.

2. Về tổ chức hành nghề luật sư:

– Đối với tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, Thông tư mới quy định rõ luật sư làm việc theo hợp đồng chỉ được làm trưởng chi nhánh của một chi nhánh trong tổ chức.

– Đối với tổ chứchành nghề luật sư nước ngoài và luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam, Thông tư 05 dẫn chiếu đến các quy định về cấp lại giấy phép hoặc giấy đăng ký của các đối tượng này tương ứng với các quy định về cấp lần đầu của tổ chức và luật sư Việt Nam.

3. Chế độ báo cáo và mẫu hoá sổ sách và giấy tờ trong tổ chức và hoạt động luật sư

– Thông tư 05 quy định 41 mẫu giấy tờ và sổ sánh, trong đó các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư có thể lập sổ sách điện tử. Khi hết năm, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư phải in, đóng thành quyển và đóng dấu giáp lai theo quy định của pháp luật.

Thông tư 05 có hiệu lực từ ngày 10/8/2021 và thay thế Thông tư số 17/2011/TT-BTP  ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư và Thông tư số 02/2015/TT-BTP  ngày 16 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư.