Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

0
59

Nghị định 15/2021/NĐ – CP Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng đã thay thế Nghị định số 59/2015/NĐ – CP và chính thức có hiệu lực từ ngày 03/3/2021. Nghị định mới này có sự thay đổi đáng kể so với văn bản pháp luật cũ. Những điểm mới tiêu biểu cụ thể như sau:
Thứ nhất, Nghị định 15/2021/NĐ – CP cùng với Luật Xây dựng sửa đổi 2020 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 đã xây dựng lại hệ thống định nghĩa một cách toàn diện và cụ thể hơn. Một số định nghĩa được sửa đổi như báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Vùng quy hoạch, Công trình xây dựng theo tuyến,… Bên cạnh đó, cũng có những thuật ngữ được bổ sung như Công trình hiệu quả năng lượng (Energy Efficiency Building), Công trình tiết kiệm tài nguyên (Resource Efficiency Building) hay Công trình xanh (Green Building),…
Thứ hai, bổ sung tiêu chí phân loại dự án. Trước đây, nếu như Luật Đầu tư công 2019 chỉ quy định việc phân loại dự án đầu tư công căn cứ theo tính chất, mức độ quan trọng và quy mô (Điều 6) thì nay, Nghị định 15/2021/NĐ – CP đã bổ sung thêm tiêu chí như: công năng phục vụ của dự án, tính chất chuyên ngành, mục đích quản lý, nguồn vốn sử dụng. Cụ thể, Khoản 2 Điều 5 quy định như sau: “Theo nguồn vốn sử dụng, hình thức đầu tư, dự án đầu tư xây dựng được phân loại gồm: dự án sử dụng vốn đầu tư công, dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP và dự án sử dụng vốn khác.” Bên cạnh đó, luật cũng quy định với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn hỗn hợp gồm nhiều nguồn vốn nêu trên sẽ được phân loại thành:
(1) Dự án sử dụng vốn hỗn hợp có tham gia của vốn đầu tư công được quản lý theo quy định của dự án sử dụng vốn đầu tư công; dự án PPP có sử dụng vốn đầu tư công được quản lý theo quy định của pháp luật về PPP;
(2) Dự án sử dụng vốn hỗn hợp bao gồm vốn nhà nước ngoài đầu tư công và vốn khác: trường hợp có tỷ lệ vốn nhà nước ngoài đầu tư công lớn hơn 30% hoặc trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư thì được quản lý theo các quy định đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công; trường hợp còn lại được quản lý theo quy định đối với dự án sử dụng vốn khác
Thứ ba, quy định về áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài. Điều 8 Nghị định 15/2021/NĐ – CP quy định: “Việc lựa chọn, áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn cơ sở phải tuân thủ các quy định của Luật Xây dựng và quy định của pháp luật khác có liên quan.” Theo đó, Trường hợp áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, trong thuyết minh thiết kế xây dựng hoặc chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có), phải có đánh giá về tính tương thích, đồng bộ và sự tuân thủ với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và ưu tiên sử dụng các tiêu chuẩn nước ngoài đã được thừa nhận và áp dụng rộng rãi. Còn khi áp dụng tiêu chuẩn cơ sở thì phải có thuyết minh về sự tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tính tương thích, đồng bộ với các tiêu chuẩn có liên quan. Việc công bố các tiêu chuẩn cơ sở phải tuân thủ chặt chẽ các quy định, quy trình được quy định tại các pháp luật khác có liên quan.
Thứ tư, bổ sung các quy định nhằm cụ thể hóa quá trình xây dựng, từ giai đoạn thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng dựng đến lúc nghiệm thu công trình xây dựng.

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Please enter your comment!
Please enter your name here