Untitled 2
Quy định người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Quy định nguời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Quy định tại Điêu 22 của luật Doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty có cổ  phần phải được quy định tại điều lệ doanh nghiệp.

Các Điều 46, 47 và 95 của Luật Doanh nghiệp quy định Chủ tịch  Hội đồng thành viên/Hộ đồng quản trị hoặc chủ tịch công ty (đối với công ty tnhh một thành viên) hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và được quy định tại Điều lệ doanh nghiệp, đồng thời quy định người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải thường trú tại Việt Nam; trường hợp vắng mặt ở Việt Nam trên 30 ngày thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định tại Điều lệ doanh nghiệp để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Việc quy định người đại diện của doanh nghiệp là người nước ngoài (bao gồm cả kiều bào) phải thường trú tại Việt Nam đồng nghĩa với việc phải có thẻ thường trú tại Việt Nam; trong khi đó, các quy định hiện hành theo pháp luật về cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam về điều kiện cấp thẻ thường trú chưa có quy định điều chỉnh riêng đối với người nước ngoài (bao gồm cả kiểu bào) vào Việt Nam thực hiện dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp chứng nhận đầu tư.

Hiện nay trường hợp người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn theo thủ tục cấp Thẻ tạm trú ký hiệu B2 cấp cho người nước ngoài làm việc tại dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận đầu tư phù hợp với mục đích, thời hạn và địa chỉ đăng ký theo quy định tại Nghị Định 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 quy định chi tiết thì hành Pháp lệnh xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú  của người nước ngoài tại Việt Nam và hướng dẫn thực hiện tại Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/1/2002; và trường hợp vắng mặt ở Việt Nam trên 30 ngày, nhà đầu tư phải thực hiện quy định về việc ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ phù hợp quy định hiện hành của pháp luật về doanh nghiệp.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

ngoai tệ

Thủ tục chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

Câu hỏi: Công ty tôi đang muốn thực hiện hoạt động đầu tư ở Hàn …

Chat Zalo: 0904340664