Untitled 2
Mô hình bán hàng đa cấp

Quy định về sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận bán hàng đa cấp

Theo Nghị định 42/2014 NĐ-CP thì tổ chức ,doanh nghiệp có thể  sửa đổi, bổ sung, xin cấp lại hoặc gia hạn Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 10  quy định tổ chức doanh nghiệp muốn sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đăng kí hoạt động bán hàng đa cấp cần làm như sau:

Trong trường hợp có những thay đổi liên quan tới nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận bán hàng đa cấp,doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm thủ tục đề nghị sửa đổi,bổ sung giấy chứng nhận đăng kí bán hàng đa cấp.

Bộ Công Thương sẽ là nơi quy định hồ sơ trình tự ,thủ tục sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đăng kí hoạt đồng bán hàng đa cấp.”

Điều 11 Quy đinh về cấp lại Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động bán hàng đa cấp như sau:

“Trong trường hợp Giấy chứng nhận bán hàng đa cấp bị mất ,bị rách hoặc bị tiêu hủy .doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng kí hoạt động bán hàng đa cấp ngay sau khi phát sinh sự kiện.

Bộ công thương quy định hồ sơ, trình tự thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động bán hàng đa cấp .”

Trong trường hợp doanh nghiệp muốn gia hạn  cho Giấy đăng kí hoạt động bán hàng đa cấp thì cần thực hiện theo những quy định tại Điều 12 Nghị định này:

“Giấy chứng nhận bán hàng đa cấp được gia hạn nhiều lần mỗi lần có thời hạn 5 năm.

Trước khi Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động bán hàng đa cấp hết hiệu lực trước 3 tháng thì doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải thực hiện thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động bán hàng đa cấp.

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp sẽ được gia hạn giấy chứng nhận đăng kí hoạt động bán hàng đa cấp trong trường hợp đáp ứng các quy định tại Điều 7, Nghị định này.

Bộ công thương quy định hồ sơ trình tự, thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động bán hàng đa cấp.”

Các bạn có thể dowload văn bản chính thức ở đường link này nghị định 42/2014 NĐ-CP của chính phủ về hoạt động bán hàng đa cấp

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên trả nợ thay công ty được không?

Câu hỏi: Nếu chủ sở hữu công ty TNHH 01 thành viên đứng ra nhận …

Chat Zalo: 0904340664